2016-03-23 11:29Pressmeddelande

Detektorer för radioaktiva ämnen - Ett exempel på hur standarder hjälper till att göra världen säkrare.

null

Radioaktivt material är svårt att upptäcka utan särskilda detektorer eller mätinstrument. Det kan därför ganska enkelt smugglas in eller ut i kriminellt syfte. Det kan också komma på avvägar och till exempel blandas med ofarligt skrot på väg till ett stålverk.

Det finns särskilda mätutrustningar för att skanna personer eller bagage, t ex på flygplatser, eller bilar och järnvägsvagnar.

För att lägga en ribba för egenskaperna hos sådana mätutrustningar, finns det ett par internationella standarder, som nu också antagits som europeisk standard (EN) och i mars fastställts som svensk standard (SS-EN) av SEK Svensk Elstandard. Den ena, IEC 62484 handlar om portalmonitorer, dvs anordningar som man passerar igenom, ungefär som metaldetektorerna på flygplatser. De kan också vara så stora att man kan köra tåg genom dem. Den andra, IEC 62534, handlar om handhållna detektorer med hög känslighet.

Båda standarderna innehåller krav på prestanda och på hur instrumenten ska klara väder och omild hantering. Standarden för portalmonitorer innehåller också detaljerade krav på förmågan att upptäcka och identifiera olika radioaktiva ämnen. Med hjälp av standarderna kan tillverkarna uppfylla minimikrav och beskriva produkternas egenskaper på ett jämförbart sätt, vilket inte minst underlättar för den myndighet eller det företag som planerar att köpa en utrustning.

Radioaktivt material kan inte bara användas i militärt syfte och i kärnkraftverk, utan också för till exempel medicinska ändamål och för vissa typer av mätningar. Genom att strålningen från vissa ämnen avklingar relativt snabbt och genom att ämnena genom radioaktivt sönderfall omvandlas till andra ämnen med andra egenskaper, uppstår radioaktivt material som förlorat sin verkan och tjänat ut. Genom radioaktiv förorening, kontaminering, av från början icke-radioaktiva föremål, uppstår också en hel del radioaktivt skrot.

Se preview här på SS-EN 62484, Kärnteknisk mätutrustning – Mätutrustning för strålskyddsändamål – Spektroskopibaserade portalmonitorer för detektering och identifiering av olaglig handel med radioaktivt material

Se preview här på SS-EN 62534, Kärnteknisk mätutrustning – Mätutrustning för strålskyddsändamål – Handhållna neutrondetektorer med hög känslighet för upptäckt av radioaktivt material

Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

Prenumerera här på nyhetsbrev med information om nyligen fastställda och upphävda svenska standarder från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström