2017-11-07 07:53Pressmeddelande

Dimensionering av utomhusställverk

null

Observera att de äldre standarderna från 2001 och 2002 om dimensionering av utomhusställverk ersatts av nya utgåvor som kom 2016 och att de därför upphör att gälla 2017-12-14.

Det gäller standarden SS 421 01 66 för mekanisk dimensionering, där det kommit en ny, fjärde utgåva, och standarden för vind- och islaster SS 421 01 67, där det samtidigt kom en ny, tredje utgåva.

Den tidigare indelningen i olika belastningsfall och lastkombinationer har i den nya utgåvan av SS 421 01 66 ersatts med en indelning i enbart lastfall. Beräkning av kortslutningslaster ska, som tidigare, om möjligt ske med ledning av SS-EN 60865-1, som ger underlag för mekanisk hållfasthetsdimensionering av ställverk vid kortslutning. Den senaste utgåvan av den kom 2012.

Den nya utgåvan av SS 421 01 67 för beräkning av vind- och islaster kompletterar den nya SS 421 01 66. Båda standarderna bygger på eurokoderna för dimensionering av byggnadsverk. Beräkningarna i SS 421 01 67 är baserade på SS-EN 1991-1-4 men den nya utgåvan innehåller också ett enklare alternativ med tabeller med ungefärliga värden på vindlasten.

I somras upphörde den första utgåvan SS-EN 50341-1, utgåva 1 och SS-EN 50341-3-18, utgåva 1, som behandlade friledningar över 1 kV och upp till och med 45 kV växelspänning, och den tredje utgåvan av SS-EN 50423, utgåva 3, som behandlade friledningar över 45 kV växelspänning. De tre har ersatts av SS EN 50341-1, Elektriska friledningar över 1 kV (AC) – Del 1: Allmänna fordringar – Gemensamma specifikationer, och SS-EN 50341-2-18, Elektriska friledningar över 1 kV (AC) – Del 2-18: Svensk normativ bilaga. Båda fastställdes i januari 2017 av SEK Svensk Elstandard.

SEK Svensk Elstandard är en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna och svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige. SEK är också den svenska medlemmen i IEC och CENELEC, de internationella och europeiska organisationerna för standardisering inom el och elektronik.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson