2016-01-07 11:29Pressmeddelande

Effektiv reservdelsförsörjning

null

Nytt förslag till vägledning för hur man bygger upp en effektiv reservdelsförsörjning

Tillförlitlig drift kräver underhåll och för att underhållet ska vara effektivt måste reservdelsförsörjningen fungera. Tillgång till rätt reservdelar förkortar tiden som maskinen står still eller utrustningen inte är i drift. Å andra sidan kostar det att ha reservdelar och slitdetaljer i lager.

Om man lägger ut underhållet, tillkommer frågan om vem som ska hålla reservdelslagret och vem som ska avgöra vad som ska finnas i det lagret. Andra avgöranden gäller hur snabbt delarna ska kunna finnas till hands och om utbytta delar ska kasseras, eller repareras eller renoveras på något sätt.

Mycket att tänka på är det, om anläggningen är komplicerad och tillgängligheten är viktig. För att underlätta pågår ett arbete med en vägledande internationell standard, en planerad IEC 62550, Spare parts provisioning.

Dokumentet, kallat 56/1643/CDV, är nu ute på remiss och kan beställas utan kostnad från SEK Svensk Elstandard fram till den 27 januari 2016. Man kan också utnyttja den nya webbaserade kommenteringsfunktionen och lämna sina synpunkter direkt på nätet, länk dit finns på samma sida. Kommentarerna sänds sedan från IEC till den kommitté som är referensgrupp i det land som kommentarerna kommer ifrån. Synpunkter på förslaget till IEC 62550 lämnas alltså över till kommittén för tillförlitlighet inom SEK Svensk Elstandard, SEK TK 56. Dessa kommentarer behandlas sedan av den internationella IEC TC 56.

SEK TK 56 välkomnar representanter för industri, myndigheter, högskolor och andra med intresse för frågor kring tillförlitlighet och underhåll. Standarder från IEC TC 56 blir också europeisk och svensk standard, t ex SS-EN 62740 om grundorsaksanalys (RCA).Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk