2017-02-02 12:22Pressmeddelande

Effektiva datahallar

null

Energieffektivitet i datahallar och serverrum behandlas i nya europeiska standarder

I januari fastställdes nya standarder med olika aspekter på energieffektiviteten hos datahallar och liknande, bland annat för att med nyckeltal (KPI) bestämma andelen förnybar energi som utnyttjas. De ingår i en serie europeiska standarder, EN 50600, där övriga delar tidigare fastställts som svensk standard, se här.

– Angreppssättet i EN 50600 är unikt, eftersom den har utvecklats enligt ett holistiskt synsätt, för att täcka alla relevanta aspekter vad gäller dataanläggningarnas konstruktion, installation och drift. Det säger Thomas Wegmann som är sekreterare i CENELEC TC 215, den tekniska kommitté som tagit fram standarden.

– Standarden syftar till att föra samman alla inblandade parter så tidigt som möjligt, och det beskrivs också i standardens inledning, säger han.

– Medan standarden följer en affärsmässig metod, som kräver en analys av affärsrisken för att bestämma både tillgängligheten och skyddet mot inre och yttre risker, kräver den också att man bestämmer vilka energieffektivitet som ska möjliggöras.

I standardernas inledande avsnitt, som finns med när man laddar hem SEK preview, ges också en översikt över standarderna i serien och hur de förhåller sig till varandra.

Se preview här på SS-EN 50600-4-1: Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 4-1: Nyckeltal - Översikt och allmänna fordringar

Se preview här på SS-EN 50600-4-2: Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 4-2: Energieffektivitet

Se preview här på SS-EN 50600-4-3: Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 4-3: Faktor för förnybar energi

Thomas Wegmann, som arbetar på den tyska ingenjörsföreningen VDE, fortsätter:
– Genom titeln på den tekniska rapporten 50600-99-1, Vägledning för energihushållning, skapas också en länk till EUs uppförandekod för datahallar. Definitionen av datahallar är avsiktligt mycket vid och öppnar för att många olika tekniska lösningar ska kunna uppfylla fordringarna i standarden.

Se preview här på SEK TR 50600-99-1: Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 99-1: Vägledning för energihushållning

Den är en teknisk rapport med en sammanställning av rekommenderade sätt att förbättra energiprestanda hos datacentraler, serveranläggingar och liknande. Mer om EUs uppförandekod finns här.

När är då standarden färdig?
– Ja, svarar Wegmann, en första utgåva med tio delar har kommit ut, men arbetet fortsätter. Revisionen av delarna 1, 2-2 och 2-3 har börjat, det kommer ytterligare nyckeltal under delarna -4-x, och fler tekniska rapporter är under arbete. En översikt över de olika delarna finns här .

Det här arbetet sker i europeiskt samarbete inom standardiseringsorganisationen CENELEC. De europeiska standarderna, EN, fastställs sedan utan ändringar som nationell standard i 34 europeiska länder, i Sverige som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna. Genom den tekniska kommittén SEK TK 215 som organiseras av SEK Svensk Elstandard kan svenska specialister delta i arbetet, läs mer här.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Så att du inte missar tillägg och uppdateringar? Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson