2019-01-23 17:12Pressmeddelande

EMC-standarden SS-EN 61326-3-2 för säkerhetskritisk utrustning för industribruk har kommit i ny utgåva.

null

EMC-standard för säkerhetskritisk utrustning för industribruk reviderad.

Tillämpningen styr kraven på funktion och tålighet. Det är lika självklart för barnkläder som för industriutrustning. Kanske bör utrustning med en säkerhetsfunktion till exempel vara mindre känslig för störningar.

För system av betydelse för säkerheten i industrier (säkerhetskritiska system) och utrustning med säkerhetsfunktioner finns därför två EMC-standarder med särskilda immunitetsfordringar, SS-EN 61326-3-1 och SS-EN IEC 61326-3-2. De ingår i en serie standarder med EMC-fordringar för utrustning för mätning och styrning, t ex sensorer, ställdon och programmerbar styr- och reglerutrustning.

De båda standarderna har därmed en koppling till funktionen hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system och till klassningen i olika SIL (Safety Integrity Level) som beskrivs i standardserien SS-EN 61508 (IEC 61508). Det finns också SIL-standarder som är särskilt anpassade till olika sektorer, som serien SS-EN 61511 för just säkerhetskritiska system för processindustrin och SS-EN IEC 62061 för maskiner.

Båda standarderna innehåller störningsnivåer och mätmetoder, men de skiljer sig åt vad gäller tillämpningen. För SS-EN 61326-3-2, som nu kommit i ny utgåva, förutsätts att man vidtagit åtgärder för att hålla nere störningsnivåerna i anläggningen. Standardens omfattningsavsnitt ger en lista på sådana åtgärder, bland annat begränsad användning av radiosändare, separation mellan kraft- och kommunikationskablar och ändamålsenligt skydd mot överspänningar, inklusive åskskydd.

Den andra standarden, SS-EN 61326-3-1, gäller då för utrustning med säkerhetsfunktion som används på övriga platser i industrier – t ex utomhus – och den är därför både mer omfattande och strängare i sina fordringar. Ett exempel är tåligheten mot elektromagnetiska fält mellan 80 MHz och 1 GHz, där SS-EN 61326-3-1 sätter gränsen 20 V/m medan SS-EN 61326-3-2 nöjer sig med 10 V/m. Ett annat är att SS-EN 61326-3-1 också anger provningar av immunitet mot störningar från radiosändare med olika frekvenser.

Den nya utgåvan av SS-EN 61326-3-2 skiljer sig från den förra från 2009 bland annat genom att den anpassats till nya standarder för immunitetsmätning i serien SS-EN 61000-4. T ex har den övre gränsen för radiofrekventa fält höjts till 6 GHz. Standarderna är tänkta att användas tillsammans med den allmänna delen SS-EN 61326-1.

Det finns en generell standard med immunitetsfordringar på utrustning för säkerhetskritiska system i industrin, SS-EN 61000-6-7, som är mer allmänt hållen. Produktstandarderna i 61326-serien innehåller mer specifik information om t ex mätuppställningar och om hur mycket som störningar får inverka på produkternas uppträdande och prestanda. Den generella standarden används då för produkter som inte täcks av 61326-serien, t ex för matning och drivning.

Serien 61326 är framtagen som internationell standard i den tekniska kommittén för industriell processtyrning, IEC TC 65, inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen för elektronik och elektroteknik. De har också antagits som europeisk standard, EN, och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

Det är också genom SEK Svensk Elstandard elstandard.se som svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer kan delta och bidra i arbetet med standarder för utrustning och system för industriell processtyrning. Se här för mer information om arbetet i IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation, eller kontakta SEK på senc@elstandard.se, för att få veta mer om hur man vara med och skriva standarderna.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström