2017-12-07 18:30Pressmeddelande

Explosionsfarliga områden – Nu är nya utgåvan av SEK Handbok 427 ute!

null

Med denna nya, fjärde utgåvan av SEK Handbok 427 är hela Ex-trilogin reviderad och up to date.

Nu har den nya utgåvan av SEK Handbok 427 om elinstallationer i explosionsfarliga områden släppts, den fjärde i ordningen. Liksom de tidigare innehåller handboken standarderna SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 – om elinstallationer i Ex-områden och om deras kontroll och underhåll – tillsammans med informativa svenska bilagor.

De båda standarderna har ändrats på flera punkter sedan sist. Bland annat har avsnitten om val av batterier, strålande utrustning och gasdetektorer utökats, liksom avsnittet om kopplingslådor. Ett avsnitt om trycksatta utrymmen har också lagts till, liksom nya bilagor om bland annat elinstallationer på kalla platser, kontroll före idrifttagning och hybridblandningar. De flesta ändringarna har skett i installationsstandarden medan underhållsstandarden i huvudsak anpassats efter det. En större ändring i den senare är däremot de tabeller som mer detaljerat än tidigare listar olika kontroller som anpassats för olika apparatslag.

SEK Handbok 426 om klassning av explosionsfarliga områden med explosiv gasatmosfär kom i ny utgåva 2016, liksom den mindre SEK Handbok 433 om statisk elektricitet i explosionsfarliga områden. Den nya klassningshandboken, och den standard SS-EN 60079-10-1 som den innehåller, är fullständigt omarbetad i förhållande till de tidigare utgåvorna, genom att man vid zonklassningen på ett annat sätt än tidigare nu fokuserar på gasens utspädning och därmed på ventilationens effektivitet. Detta har också påverkat klassningsexemplen, både i standarden i de svenska exemplelbilagorna i handboken. Liksom tidigare innehåller SEK Handbok 426 också tabeller med egenskaper hos olika gaser och ångor.

Den nya SEK Handbok 433, som ersätter den tidigare från 2003, är också den helt uppdaterad och förtydligad. Särskilt har avsnitten om vätskor utökats. Handboken vägleder och beskriver vad som behövs för att man ska undvika risken för antändning och elstötar som förorsakas av statisk elektricitet, särskilt vid hantering av vätskor och av material i form av pulver eller liknande.

Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström