2019-06-24 15:24Pressmeddelande

Farliga ämnen

null

De europeiska reglerna för begränsning av hälso- och miljöfarliga ämnen gäller snart alla elektriska och elektroniska produkter.

Den 22 juli 2019 utvidgas EU-direktivet för begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS-direktivet. Hittills har direktivet bara gällt för särskilt uppräknade produktslag. Nu kommer det att omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera. Några undantag finns förstås, t ex krigsmateriel, mobila maskiner och solpaneler som installeras av fackmän.

Från samma datum omfattar direktivet också ytterligare fyra ämnen, nämligen ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP som används som mjukgörare i plastdetaljer.

Metoder för bestämning av dessa beskrivs i standarden SS-EN 62321-8 och screening kommer att behandlas i en del SS-EN IEC 62321-3-3 som är under arbete.

Vägledning till RoHS-direktivet och hur det tillämpas finns i SEK Handbok 451. Handboken innehåller också standarden SS-EN 50581 som EU-Kommissionen listat under RoHS-direktivet. Det betyder att den kan användas för att visa att man uppfyller direktivets krav. I år har det kommit en ny standard,
SS-EN IEC 63000, som ersätter SS-EN 50581.

Svenska specialister har deltagit i arbetet med de här standarderna genom den tekniska kommittén SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta gärna SEK Svensk Elstandard för mer information elstandard.se.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström