2015-12-11 14:00Pressmeddelande

Förslag till ny standard för funktioner i system för tillståndsövervakning av processutrustning

null

Förslag till ny standard för funktioner i system för tillståndsövervakning av processutrustning

Tillståndsbaserat underhåll kräver någon form av tillståndsövervakning. I stora anläggningar och komplexa system kan det bara till en liten del ske manuellt. Det krävs därför en automatisk övervakning av tillstånd och förhållanden på olika ställen i processen och att data överförs och bearbetas elektroniskt. Det kan därför vara lämpligt att kombinera flera funktioner genom att utnyttja processtyrningssystemet för detta.

Den kommitté som arbetar med att ta fram internationella standarder inom området processtyrning, TC 65 inom IEC, har nu fått ett förslag från Tyskland om just detta: att ta fram en internationell standard för att definiera funktioner och metoder för tillståndsövervakning med hjälp av givare, fältenheter osv och för att föra vidare och behandla dessa data. Tanken är förstås att skapa en tillverkaroberoende grund för system för tillståndsövervakning och förslaget har titeln: Industrial-process measurement, control and automation – Uniform representation of condition monitoring functions.

Den föreslagna standarden omfattar tre vyer, som ska täcka behoven hos dem som utvecklar, implementerar och använder system för tillståndsövervakning. Det är en funktionsvy, som anger de funktioner som behövs och deras representation, en applikationsvy som beskriver hur olika enheter beror av varandra och hur information från funktionerna används för diagnos och övervakning av enheterna och en automationsvy som beskriver hur denna information kommuniceras och används, oberoende av vem som tillverkat de olika enheterna.

Utifrån detta byggs en modell med funktionsblock för hur data från tillståndsövervakningen registreras, beräknas, behandlas och sammanställs. Modellen bygger på principer från den kända standarden IEC 61131-3 för programmering av styrsystem (i Sverige SS-EN 61131-3) och standarden IEC 61804 för funktionsblock
(SS-EN 61804) i automationssystem. Dessutom innehåller förslaget flera exempel från olika områden, som vibrationsövervakning, övervakning av ett hydraulsystem och uppbyggnaden av tillståndsövervakning för en verktygsmaskin.

Förslaget, som är utförligt och väl förberett, vänder sig alltså inte bara till leverantörer av utrustning som erbjuder egna system för tillståndsövervakning, utan också till dem som bygger system för processtyrning eller erbjuder lösningar för underhållsplanering. Den ska naturligtvis också underlätta för dem som utför underhåll på plats.

Förslaget till nytt arbete har beteckningen 65E/482/NP och kan fram till den 15 januari 2016 utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard.

Genom att vara med i den tekniska kommittén TK 65 inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer delta i, och bidra till, arbetet med internationella standarder för utrustning och system för industriell processtyrning. Kända standarder inom området är bl a SS-EN 61511 (IEC 61511) om säkerhetskritiska system för processindustrin och SS-EN 62439 (IEC 62439) om nät med hög driftsäkerhet.

Grundläggande standarder för underhållsplanering som en faktor för systemets tillförlighet tas fram inom IEC TC 56, där svenska intressenter deltar genom SEK TK 56. Bland standarderna därifrån märks SS-EN 60300-2-11 med riktlinjer för funktionssäkerhetsinriktat underhåll och SS EN 62740 om grundorsaksanalys.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström