2022-05-18 08:43Pressmeddelande

Hörselteststandard reviderad

Baby ear and baby hand

Månadens standard maj 2022

Alla svenska nyfödda erbjuds viktigt hörseltest. Nu har standarden uppdaterats.

Det finns flera sätt att mäta hörselnedsättning eller frånvaro av hörsel. Minst besvärande är testet för otoakustisk emission (OAE), som inte kräver någon aktiv medverkan av den som undersöks. Genom vibrationer i innerörat produceras ett mjukt ljud som ekar tillbaka genom mellanörat och in i ytterörat. Detta ljud mäts av öronspecialisten genom en sond täckt med mjukt skum som placeras i örat.

- Det viktigaste skälet till att utföra otoakustisk emissionstestning är att det gör att hörseln hos ett nyfött barn kan testas, även om barnet inte kan delta aktivt. Denna metod gör att barn kan utvärderas de första dagarna efter att de fötts. Oupptäckta och obehandlade hörselproblem kan påverka tal och social utveckling. Det otoakustiska emissionstestet kan också användas på vuxna som är fysiskt eller mentalt förhindrade att delta aktivt i ett standardhörseltest. Det säger Erik Nielsen, som är sammankallande i den arbetsgruppgrupp som tagit fram den internationella standarden för utrustning för mätning av otoakustiska emissioner, IEC 60645-6.

Uppdaterad standard

Standarden definierar minsta obligatoriska funktioner och egenskaper för otoakustiska emissionsinstrument för att säkerställa att mätningar, som görs under jämförbara testförhållanden med olika instrument som specificeras i standarden, kommer att vara konsekventa.

Med andra ord, säger Nielsen,
- Vi måste se till att vi får samma resultat, oavsett vilken utrustning som används, så länge som utrustningen uppfyller standarden. För att uppnå detta mål är det viktigt att tydligt definiera de tekniska egenskaperna hos sådan utrustning, såväl som den erforderliga noggrannheten hos dessa funktioner.

IEC-standarden har även antagits som europeisk standard och har nu fastställts som svensk standard SS-EN IEC 60645-6 av den svenska standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard. Den är en av många medicintekniska standarder från IEC och SEK. Se preview på de inledande avsnitten här.

Jämfört med den första utgåvan, som enligt Nielsen "gjorde ett bra jobb i flera år", definierar den nya standarden nya stimulusnivåer och frekvensområden för att möta förändrade krav inom området.
- Vissa meningar i den tidigare utgåvan blev tvetydiga med tiden och behövde förtydligas, tillägger Nielsen. Standarden riktar sig till många intressenter, inklusive företag som specificerar utrustning som ska användas på sjukhus och kliniker, tillverkare av otoakustisk emissionsutrustning och test- eller homologeringslaboratorier som behöver verifiera utrustningens prestanda.

Vad är på gång?

Flera trender kommer sannolikt att påverka utvecklingen av denna standard och många andra som tagits fram inom den tekniska kommittén IEC TC 29, Electroacoustics. Enligt Nielsen är tekniska framsteg en av de viktigaste orsakerna:
- Förbättringar av hastighet och mätnoggrannhet kommer helt säkert att vara resultatet av tekniska framsteg på fältet. Jag ser också för mig att framtida otoakustisk emissionsutrustning kommer att kunna anpassa stimulussignalerna och signalanalysalgoritmerna till de akustiska egenskaperna hos den enskilda patientens öra, och på så sätt minska en del av de osäkerheter som fortfarande finns idag.

En av de andra mer allmänna utvecklingarna är den ökande användningen av ”wearables”, kroppsnära elektronik, bland annat för specifika medicinska ändamål.
- Befolkningen med hörsvårigheter är mycket mer vana vid bärbara prylar än föregående generation, säger Nielsen och det kommer att fortsätta.
- Människor har blivit mer tekniskt kunniga och har använt teknisk och smart utrustning under lång tid. Att förbereda sig för denna tekniskt kunniga framtid är en del av arbetet i IEC TC 29. Kommittén anpassar sig för att möta kraven från olika marknader, bland annat som följd av en åldrande befolkning.

Pågående projekt

IEC är den är den internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden. Representanter från forskning, industri och organisationsliv i Sverige deltar i IEC TC 29 genom spegelkommittén SEK TK 29 Elektroakustik inom SEK Svensk Elstandard. Att engagera sig i standardiseringen ger möjlighet till fördjupning och samarbete med kollegor.

Standarderna från IEC TC 29 omfattar inte bara olika typer av audiometrar, utan även bland annat bullermätare och olika slags hörhjälpmedel. Bland pågående projekt finns ett om bluetooth-baserade hörapparater och en revision av standarden för personburna bullermätare. Vårdgivare, högskolor, myndigheter och andra med intresse för området är välkomna att kontakta SEK Svensk Elstandard.

Inom IEC och SEK Svensk Elstandard pågår också arbeten inom angränsande områden, som kroppsnära elektronik (”wearables”), välfärdsteknologi och IoT samt säkerhet och väsentliga prestanda hos medicinteknisk utrustning. Läs om allt internationellt arbete som pågår med standarder och vägledningar för välfärdsteknik i SEK Aktuellt nr 1 2022.

Den som inte engagerar sig för att vara med och skriva standarderna, utan bara läser och använder dem, t ex i samband med upphandling, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e‑Standard.

Detta är en omarbetning av en artikel i IEC e-tech.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk