2017-10-24 14:50Pressmeddelande

​Hur jämför man vindkraftverk?

null

Med hjälp av standarden SS-EN 61400-12-1 – Ny utgåva fastställdes nu i oktober.

SS-EN 61400-12-1 anger hur man mäter, analyserar och beskriver vilka prestanda ett vindkraftverk har. Enhetliga och internationellt överenskomna metoder för detta gynnar både tillverkare, användare och reglerande myndigheter och underlättar också den fortsatta utvecklingen. Standarden gäller för alla typer och storlekar.

Nytt i den nya utgåvan är bland annat revision av avsnitten om kalibrering och hindermodeller och de nya bilagorna om anläggningar i kallt klimat och om störningar som orsakas av masten. Även andra ändringar har gjorts, framförallt i avsnitten som behandlar kalibrering, mätning, mätinstrument och noggrannhet.

Läs preview här på SS-EN 61400-12-1, Vindkraftverk – Del 12-1: Bestämning av prestanda för anläggningar för elproduktion. Med funktionen preview kan man för varje standard från SEK fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning. Några rader om att använda standarder vid upphandling kan du läsa här.

Den nya SS-EN 61400-12-1 stämmer helt överens med den reviderade internationella standarden IEC 61400-12-1, som tagits fram inom gruppen IEC TC 88, Wind energy generation systems, i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Genom den motsvarande svenska gruppen SEK TK 88, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, har svenska företag deltagit i arbetet. SEK Svensk Elstandard är den svenska standardiseringsorganisationen inom el- och elektronik och svenska företag, myndigheter och organisationen är välkomna att delta i arbetet med internationella, europeiska och svenska standarder inom dessa områden.

Bland aktuella standardprojekt på vindkraftområdet handlar ett par om mätning och bedömning av elektriska egenskaper (kommande 61400-21-1) och bedömning av platsspecifika vindförhållanden kommande 61400-15) och ett förslag till en 61400-5 om rotorblad väntas snart bli klart för remiss.

Internationella standarder från IEC antas oftast också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. För att inte missa några uppdateringar kan du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson