2019-08-19 21:17Pressmeddelande

Hur mycket lokalt producerad el får plats i distributionsnätet?

null

Hur mycket kan förbrukas lokalt i nätet, var behöver nätet förstärkas och hur påverkas reläskydden? 

Detta är frågor som uppstår runt om i världen när sol- och vindkraft byggs ut. Därför föreslås nu från kinesiskt håll ett projekt att gemensamt på internationell nivå skriva en vägledning för detta.

Förslaget har titeln: Guideline for the hosting capacity evaluation of distribution networks for distributed generations. Vägledningen är tänkt att gälla för distributionsnät med lokal generering, för att ge metoder och hjälpmedel för bedömning i vilken utsträckning den lokalt genererade elen också kan förbrukas lokalt. I vägledningen ska ingå en bestämning av tillämpningsområdet, insamling av data, principer, metoder och vad bedömningen ska innehålla.

Tanken är att det i första vändan ska bli en teknisk specifikation, en förstandard, som efter några år kan ses över och kanske omvandlas till en internationell standard från IEC. Sådana brukar också antas som europeisk standard och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

Förslaget, kallat IEC 8B/42/NP, är ute för internationell röstning till den 11 oktober och kan beställas från SEK Svensk Elstandard. Det består i stort sett av en motivering och en kommenterad innehållsförteckning. I Sverige ska den tekniska kommittén SEK TK 8, Elenergiförsörjningssystem, ta ställning till frågan. Det är också genom SEK TK 8 som svenska företag, högskolor myndigheter och andra kan delta i projektet – om det startas.

Också ett förslag att ta fram en metod för provning av integrering av lokal produktion är ute för omröstning och synpunkter till samma datum: IEC 8B/41/NP, Test requirements for the functional simulation of DER integration. De båda föreslagna projekten illustrerar att arbetet i standardiseringsorganisationerna kan vara ett verktyg för att samla upp och sprida kunskap inom nya dynamiska teknikområden.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström