2017-03-06 08:07Pressmeddelande

Industriella datanät

null

Förslag till standard för central koordinering av trådlösa tillämpningar.

Ett förslag till en internationell standard för att specificera koncept och metoder för central samordning av trådlös kommunikation inom en industrianläggning har lagt fram inom IEC. Dokumentet ska kunna tillämpas för att utveckla automatiska applikationer för hantering av samexistens för trådlösa nät som arbetar oberoende av varandra. Förslaget specificerar systemelement, gränssnitt och relationer för central samordning. Den är inte begränsad till någon viss trådlös teknik eller till något särskilt frekvensområde.

Förslaget, som kommer från Tyskland, är tänkt att utgöra en del 4 av den internationella standarden IEC 62567 för trådlösa nätverk i industrin. Det kan tänkas att man i en och samma industrianläggning har flera olika trådlösa nätverk, till exempel för att lösa olika typer av uppgifter. Tanken bakom förslaget är att nätverken ska kunna ha en gemensam styrning, bland annat för frekvenstilldelning, för att undvika att de stör varandra på olika sätt.

Trådlösa nätverk i industrin är en komponent i utvecklingen mot det som ibland kallas för Industri 4.0 och kan ingå i sakernas internet, IoT. IEC tagit fram en rapport – ”Internet of Things: Wireless Sensor Networks”, som ger en översikt över olika användningar av trådlösa givare i industrin och i olika delar av den tekniska infrastrukturen. Rapporten kan laddas hem från IEC här eller beställas i tryckt form från SEK Svensk Elstandard, SNC@elstandard.se.

Del 2 av IEC 62567 har tidigare fastställts som europeisk standard och som svensk standard SS-EN 62657-2, Industriella nätverk för datatrafik – Trådlös kommunikation – Del 2: Hantering för samexistens. Se preview på den här. Del 1, med fordringar på trådlös kommunikation och överväganden beträffande radiospektrum, är på gång.

Arbetet med IEC 62567 sker i en underkommitté till den tekniska kommittén IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation. Den svenska spegelkommittén är SEK TK 65, Industriell processtyrning. Läs mer om IEC TC 65 här.

TK 65 är den tekniska kommitté inom SEK som levererat flest nya och reviderade standarder under 2016. Alla var framtagna i internationellt samarbete och den stora aktiviteten i IEC TC 65 med underkommittéer visar på det internationella intresset för området. Bland de nya standarderna under 2016 märks flera i serien SS-EN 62453 om verktyg för fältenheter (FDT) och i serien SS-EN 61987 med egenskapslistor för elektroniskt utbyte av produktdata. Mer information om dessa standarder finner du i SEK Shop, http://shop.elstandard.se.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson