2016-06-22 16:46Pressmeddelande

Intelligent device managament - IDM

null

Industrins digitalisering påverkar också hanteringen av livscykler för utrustning och system.

Allt fler utrustningar övervakar själva hur de mår och rapporterar när någonting avviker, eller kan själva påverka underhållsintervallen. Underhåll, utbyte och livstidsförlängning blir då något som får planeras dynamiskt, baserat på data som kommer in från olika delar av anläggningen. Men hur hanterar man dessa frågor i komplexa system med många enheter som var och en övervakar sin status och sitt servicebehov?

Frågan är förstås aktuell i processindustrin, där vi kan se en ökning av antalet ”smarta” apparater, men också i annan industri och i infrastrukturen. En del av de funktioner och system som deltar i realiseringen av smarta elnät kan till exempel också användas för tillståndsövervakning av den utrustning och de anläggningar som ingår i näten.

Stora möjligheter till besparingar genom anpassat underhåll och potentiell livstidsförlängning finns. Den största vinsten förväntas av att använda utrustning som kan övervaka sig själv, och genom att utrustningen själv svarar för rapporteringen, kan man också slippa de besvär och arbetsmiljöproblem som kan hänga ihop med planerade kontroller och driftstopp. Att ge en grund för att effektivt kunna dra nytta av dessa möjligheter, är tanken bakom ett aktuellt förslag till en internationell standard.

Det förslagna projektet ska ge en översikt över grundläggande begrepp och visa hur apparater med sådana funktioner kan utnyttjas och hur de påverkar den anläggning som de ingår i. Detta är en del av förvaltningen av anläggningstillgångarna, asset management, och förslaget knyter därför an till ISO 55000-serien. Ytterligare tre projekt är aviserade, ett med krav på apparaterna och två med vägledningar, om implementering och om olika typer av anordningar.

Förslaget har lämnats till kommittén för industriell processtyrning, TC 65, inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Det är baserat på det amerikanska dokumentet ISA-108 part 1 och har inom IEC beteckningen 65E/506/NP. Fram till den 19 augusti i år kan det beställas från SEK Svensk Elstandard, som engagerar svenska företag i arbetet inom IEC.

IEC TC 65, och därmed den svenska spegelkommittén SEK TK 65, har en central roll i arbetet med det som ibland kallas Industri 4.0. Mer om dem finns att läsa här.

Internationella standarder från IEC antas normalt också som europeisk standard inom CENELEC och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Bland standarderna från IEC TC 65 märks t ex SS-EN 62769 (IEC 62769) om integration av fältenheter (”Field device integration”, FDI) och SS-EN 62682 (IEC 62682) om larmsystem och larmhantering i processindustrin.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström