2017-02-13 07:53Pressmeddelande

Laddning av elbussar

null

Projekt för europeisk standard startar – Elbussar som laddas automatiskt vid hållplatserna provas också i Sverige. För att få ut tekniken i större skala behövs en del grundläggande tekniska överenskommelser, alltså en standard.

Nu börjar arbetet med en europeisk standard för kontaktdon för automatisk laddning av tunga fordon, till exempel elbussar.

Syftet är att specificera kontaktdonsgränssnitt för laddning av elfordon med en anordning för automatisk anslutning (Automated connection device, ACD). Projektet omfattar kontaktdonsgränssnittet, placeringen på fordonet, lägesdetektering och toleranser (fokus på kontaktens toleranser, inte nödvändigtvis toleranser för fordonets placering eftersom detta kan bli föremål för konkurrens på marknaden). Dessutom ska ingå fordring för montering och på säkerhet, miljötålighet, slitstyrka (”hållbarhet” skulle man sagt förr), villkor för spänning och ström samt en beskrivning av kontaktyper och kontaktarrangemang.

Idén om ett sådant projekt diskuterades på en workshop om elektriska bussar, som arrangerades i december av den Emobility Coordination Group, som de tre europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI driver tillsammans. Förslaget lämnades in av DKE, den tyska medlemmen i CENELEC, som verkar på elområdet, och den 2 februari beslöt den tekniska styrelsen i CENELEC att godkänna att projektet startas. Projektet ska drivas i en arbetsgrupp under den tekniska kommittén CENELEC TC 23H, som arbetar med standarder för industrikontaktdon, inklusive don för laddning av elbilar. Arbetet måste ske i nära samarbete med de tekniska kommittéer inom CENELEC som arbetar med standarder för elutrustning för trådbussar och tåg, CENELEC TC 9X, och för elbilsladdning, CENELEC TC 69X.

Ett liknande projekt som enbart gäller laddning med likström finns sedan tidigare i IEC, den internationella elektrotekniska standardiseringsorganisationen. Likströmsladdning förutsätter dock i allmänhet en mer komplicerad installation på laddplatsen (hållplatsen).

EU-kommissionen har lagt ett uppdrag till de europeiska standardiseringsorganisationerna, att de ska ta fram europeiska standarder för att stödja det europeiska arbetet med att övergå till alternativa bränslen inom transportsektorn. Andra projekt under samma uppdrag är t ex de ”vanliga” kontakterna för elbilsladdning och standardiserade kontakter för landström till fartyg.

Svenska företag, organisationer och myndigheter som vill bidra med idéer och kunskap och påverka standarden är välkomna att delta genom den tekniska kommittén SEK TK 23, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, svensk standardiseringsorganisation för elområdet och den svenska medlemmen i CENELEC.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson