2023-06-30 11:13Pressmeddelande

Månadens standard – Prestandamätning för vindkraft

vindturbiner prestanda solnedgång

Månadens standard för juni 2023 är SS-EN IEC 61400-12 för bestämning av prestanda för anläggningar för vindturbiners elproduktion. En omstrukturering av standarden ska öka flexibiliteten och utvecklingstakten för standardiseringen.  

Hur väl kommer en vindkraftspark prestera? Det är en komplex fråga, som bestäms av en mängd olika variabler. För att ge svar på frågan finns standarden IEC 61400-12. Standarden beskriver övergripande den metod som används för att bestämma prestanda för vindturbiner, för att sedan ge mer vägledning i de olika delar av standardserien. Standarden blev i juni månad fastställd som svensk standard SS-EN IEC 61400-12, preview på de inledande avsnitten kan läsas här.  

I en intervju med Christine Weibøl Bertelsen från Dansk Standard, som är sekreterare för den internationella kommittén IEC TC 88 Wind energy generation systems, frågade undertecknad om Månadens standard och arbetet inom IEC TC 88.

Vad ger SS-EN IEC 61400-12 och dess standardserie för nytta i branschen?

– De olika aktörerna i branschen ges en tydlig och enhetlig bild av vad de kan förvänta sig att vindturbiner kommer producera under uppmätta förhållanden. Naturligtvis är detta väldigt viktigt att veta när man beställer, projekterar och upphandlar en vindkraftspark.

Standarden och dess standardserie ger svar på frågan om vad en vindturbins prestanda kan förväntas vara genom att räkna ut effektkurvan och bedöma årlig produktion. Hänsyn ska tas till aspekter som osäkerhet, luftdensitet, turbulens, vindskjuvning (eng. wind shear) och terräng.

Nyheter kring SS-EN IEC 61400-12

Den huvudsakliga ändringen för Månadens standard och för hela standardserien 61400-12 är den omstrukturering som genomförts.

– Den har växt organiskt för att fylla branschens behov, men har med åren blivit så stor att revisionsprocessen stöter på flaskhalsar om andra aspekter av standarden får dröjsmål, berättar Christine.

Christine förklarar att trots att nya utgåvans tekniska innehåll inte är avsevärt förändrat så ger omstruktureringen en stor nytta till både användare av standarderna och standardiseringsprocessen. Standarden har delats upp i mindre delar för att erbjuda en flexibilitet för revisionsprocessen samt en mer ändamålsenlig användning.

Inom IEC TC 88 pågår även en diskussion om en liknande omstrukturering för en central standard, IEC 61400-1, som behandlar designfordringar för vindturbiner i säkerhetsavseende.

IEC TC 88 samlar branschen världen över

Inom IEC TC 88 deltar och påverkar svenska intressenter genom SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer. Utöver svenska intressenter deltar över 800 tekniska experter inom IEC TC 88. 

Vilka delar av vindkraftsbranschen är delaktiga i standardiseringsarbetet inom IEC TC 88?

– Vi har givetvis tillverkare av olika delar av vindturbinerna och kringutrustning. Intressenter från distributionskedjan deltar i stor utsträckning. Vi kämpar med att få fler små och medelstora företag (SME) delaktiga, något som är en generell utmaning för standardiseringen.

Konsulter, testlaboratorium, universitetsrepresentanter, energibolag och certifieringssidan är också med och bidrar med expertkunskap i kommitténs arbete.

– För certifieringssidan har vi ett bra och viktigt samarbete med IECs certifieringssystem IECRE (IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Renewable Energy Applications) som startades 2013. Med det samarbetet blir det ännu tydligare fokus på hållbarhet och cirkularitet, tillägger Christine.

IEC TC 88 har i skrivande stund 31 pågående projekt, exempelvis IEC 61400-3-2 som beskriver designfordringar för flytande vindkraftverk till havs. Standarden för denna spännande teknik ska ersätta den tekniska specifikation som föregick den. Ett annat projekt är IEC TS 61400-28-2 som ger en vägledning för hur man tar ett vindkraftverk ur bruk och återvinner.

Svenska intressenter kan delta i dessa projekt och vara med och sätta prägel på framtidens standarder inom vindkraft. Kontakta oss gärna på sek@elstandard.se för att veta mer om vad ett deltagande kan ge din organisation. Christine Weibøl Bertelsen svarade på frågan om varför man ska delta i standardiseringen.

– Det är en bra idé att se över sina intressen och gå med i de arbetsgrupper där det skrivs standarder som omfattas av dina intressen. Du kan vara med och påverka arbetet men också få en viktig inblick i framtiden i teknikutvecklingens trender och riktning.

Det finns ett flertal sätt för dig att hålla dig uppdaterad på standarder inom el, elektronik, IT och angränsande områden. Du kan (1) delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder samt (4) följa vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder.

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard