2024-03-04 16:03Pressmeddelande

Månadens standard – Skydd mot elbränder för solceller

solpaneler på hustak

Elbränder i solcellsinstallationer kan orsakas av ljusbågar. Nu ska en standard underlätta arbetet för att minska risken för det. Månadens standard för februari 2024 är därför SS-EN IEC 63027 Solcellsanläggningar - Detektering och frånkoppling av ljusbågar med likström.

De bränder som kan uppstå av ljusbågar kan orsakas av glappkontakt eller fel på isoleringen i elinstallationer och apparater. Säkringar och jordfelsbrytare kan detektera vissa sådana fel och bryta strömmen, medan andra kan förbli oupptäckta. Där kommer ljusbågsdetektorer in.

Stärkt säkerhet för en glödhet bransch

Ljusbågsdetektorer är ett exempel på en produkt som accepterats och fått internationellt genombrott sedan allmänna fordringar och provningar lagts fast i den internationella standarden SS-EN 62606. Nu kommer en standard som beskriver fordringar och provningar specifikt för solcellsinstallationer för att minska elbränder orsakat av ljusbågar.

Under solcellsmässan Elmia Solar tidigare i februari höll Elsäkerhetsverkets Mikael Carlson föredrag om regelverk och solcellsanläggningar. Han talade om vikten av att följa standard med det tydliga budskapet ”ni får gärna vara bättre än standard, men ni får inte vara sämre”.

Ett sätt att vara ”bättre än standard” och öka brandsäkerheten hos solceller menade Mikael var just ljusbågsdetektorer. I USA har ljusbågsdetektorer fordrats för solcellsinstallationer i deras motsvarighet för Elinstallationsreglerna sedan 2011. Att samma månad som Mikael belyser ljusbågsdetektorer fastställa denna helt nya IEC-standarden SS-EN IEC 63027 är för oss ett trevligt sammanträffande. Nu kan man vara ”bättre än standard” – med hjälp av en standard. Standarden kan användas för att stärka brandsäkerheten för den snabbt utvecklande solcellsbranschen. Snabb utveckling behöver även vara hållbar och säker – vilket standarder är en garant för.

Dedikerad solstandard för kravställning och provningar

Standarden SS-EN IEC 63027 togs fram med den erfarenhet som finns i det internationella standardiseringsnätverket, däribland med underlag från den amerikanska förlagan. På grund av det särskilda behov och karaktärsdrag för solcellsinstallationer* ger denna standard ett välbehövligt, dedikerat verktyg till solcellsaktörer som installerar, tillverkar och kravställer.

SS-EN IEC 63027 innehåller bland annat:

  • Provningsmetoder för ljusbågsdetektion för solcellsinstallationer
  • Responstider för utrustning som frånkopplar
  • Referensscenarios för provningarna
  • Klassificering och produktbeskrivning för ljusbågsdetektorer och skyddsutrustning för ljusbågar

Se en preview på SS-EN IEC 63027 med de inledande avsnitten här.

Månadens standard togs fram i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, i kommittén IEC TC 82 Solar photovoltaic energy systems. SEK Svensk Elstandard är sedan 1907 svensk nationalkommitté och samlar svenska tillverkare, installationsföretag, universitet och myndigheter i SEK TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi. Vi välkomnar fler deltagare som vill ha insikt och påverkansmöjlighet för framtidens standarder!

Det finns ett flertal sätt att hålla sig uppdaterad på standarder inom elektroteknik och angränsande områden. Du kan (1) delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder samt (4) prenumerera på vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder. 

Martin Lind
SEK Svensk Elstandard

* Solcellsinstallationer skiljer sig från andra likströmskällor, exempelvis på grund av strömbeteende, systemimpedans och beroendet av solinstrålning. (Källa: IEC 63027).  Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Martin Lind
Teknisk skribent
Martin Lind
SEK Svensk Elstandard