2023-03-30 07:45Pressmeddelande

Månadens standard – Styrning av elfordons infrastruktur

Engineer or technician with EV charging stations

E-mobilitet är ett flitigt använt begrepp för framtidens transportsektor. För att ställa om till fler elektriskt drivna fordon krävs lösningar som har god interoperabilitet. En helt ny standard syftar att ge en internationell och interoperabel vägledning för styrning av elfordons infrastruktur.

Att accelerera transporternas elektrifiering är något det svenska ordförandeskapet i EU betonade under högnivåmötet i början av året. Omställningen till en ökad användning av e-mobilitet för transport är en infrastrukturell och teknisk utmaning som sätter krav på många olika aktörer som ska samverka. Månadens standard är den helt nya standard som tagits fram för att kartlägga styrning av laddnings- och urladdningsinfrastruktur hos elfordon: SS-EN IEC 63110-1. Standarden, vars inledande avsnitt finns i en preview här, har tagits fram i den internationella standardiseringsorganisation IEC, i den tekniska kommittén IEC TC 69.

Standarden är den första i en standardserie som ska ge gemensam terminologi, tillvägagångssätt och användningsfall för olika aktörer som verkar inom elbilsområdet. Den ger vägledning för aspekter som autentisering vid laddning, informationsutbyten, energianvändning, resurshantering och en överblick av interaktionen mellan olika aktörer.

Del två och tre av standardserien – som ska (del 2) behandla bedömning av överensstämmelse respektive (del 3) kommunikationsteknik och kommunikationsflöden – är pågående projekt där svenska aktörer kan delta i framtagningen. Svenskt deltagande sker via SEK TK 69 Elbilsdrift som ger ditt företag, organisation, myndighet eller lärosäte en unik insikt och möjlighet att påverka framtidens standard.

Cybersäkerhet

Månadens standard SS-EN IEC 63110-1 har lagt särskild vikt på cybersäkerheten och spårbarheten av transaktioner. Standarden ska säkerställa att man följer gällande regler och förordningar gällande cybersäkerhet och dataskydd för privata uppgifter. I den finns delar med riskanalyser som anknyter till de olika användningsfallen som beskrivs. Där finns även en överblick av vilken typ av data som ska förenas med hänsynstaganden gällande sekretess, integritet och tillgänglighet.

Interoperabilitet

Syftet med standarden är att den ska vara internationell, informationssäker, interoperabel och elnätsanpassad för alla olika aktörer involverade. Just interoperabilitet är en genomsyrande aspekt i standardiseringen som beskriver att produkter, system, processer och olika aktörer ska kunna fungera ihop på ett flexibelt sätt. Detta minskar inte bara kostnader som hade behövts läggas för att kunna integrera och anpassa en produkt, det ger även en högre marknadsacceptans när man följer gällande standarder som är best practice i branschen.  

Eftersträvan mot interoperabilitet hittas i de flesta branscher, kanske särskilt där olika aktörer ansvarar för olika delar av komplexa system. Kopplat till elbilsdrift har vi exempelvis konceptet elvägar, där SEK Svensk Elstandard efter önskemål från branschen har startat en neutral plattform för ämnet – Forum Elvägar. Tidigare i mars hölls det andra tillfället av Forum Elvägar med aktörer från myndighet, tillverkare, projektledare och andra intressenter. Nuvarande och framtida utmaningar för upphandling, teknikutveckling, marknadsacceptans och samverkan mellan aktörer diskuterades i en givande diskussion. Vill du delta på nästa tillfälle av Forum Elvägar? Kontakta oss på sek@elstandard.se eller via 08-444 14 00.

Med samhällets hastiga teknikutveckling är det viktigt att hålla sig uppdaterad på vilka relevanta standarder som finns nu och i framtiden. Det finns ett flertal sätt för dig att hålla dig uppdaterad på standarder inom el, elektronik, IT och angränsande områden. Du kan (1) delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder samt (4) följa vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder.

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard