2017-03-07 15:00Pressmeddelande

Maskinsäkerhet

null

Förslag till standard med anvisningar för avkännande skyddsanordningar

På remiss från SEK Svensk Elstandard är just nu ett förslag till en internationell standard med titeln ”Safety of machinery – Application of protective equipment to detect the presence of persons”. Om den antas, kommer den sannolikt också att bli svensk standard.

I flödesschemat för riskbedömning och riskreducering i standarden SS-EN ISO 12100 ställs på ett ställe frågan om risken kan reduceras genom skydd eller skyddsanordningar. Ett ja på den frågan leder vidare till en box som anvisar riskreducering genom tekniska skydd och införande av kompletterande skyddsåtgärder.

I SS-EN ISO 12100 beskrivs dessa åtgärder översiktligt, medan den föreslagna IEC 62046 går in på hur de kan realiseras. Förslaget till IEC 62046, som med beteckningen 44/780/CDV kan beställas här från SEK Svensk Elstandard, är ute på remiss till 27 mars 2017. Den kan till dess utan kostnad beställas för granskning och kommentering, kommentering direkt på nätet är också möjlig, för den som föredrar det.

Den förslagna standarden ska handla om hur avkännande skyddsanordningar används för att detektera personer (eller kroppsdelar) för att minska riskerna från farliga delar av maskiner, utan att man använder fysiska hinder. Flera faktorer måste vägas in, som miljöförhållandena på platsen och funktionen hos säkerhetskritiska styrsystem. Standarden ska beskriva hur man väljer, placerar, konfigurerar och driftsätter skyddsanordningar. Rent praktiskt handlar det alltså i de flesta fall om tillämpning av olika typer av ljusridåer eller detektering av reflekterat ljus. Förslaget bygger på den tidigare tekniska specifikationen IEC TS 62046.

Se preview här på SS-EN ISO 12100, Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering.

Se preview här på SS-EN 61496-1, Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsanordningar – Del 1: Allmänna fordringar och provning.

Förslaget har tagits fram inom den tekniska kommittén IEC TC 44, Safety of machinery – Electrotechnical aspects, TK 44 inom SEK Svensk Elstandard är den svenska spegelkommittén. Där deltar svenska företag, organisationer och myndigheter i arbetet med internationella standarder inom området, standarder som också antas i Europa och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Läs mer om SEK TK 44 här.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Så att du inte missar tillägg och uppdateringar? Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson