2018-09-25 13:46Pressmeddelande

Mot nya mål! – Utlysning om standardisering

null

Idéer om standardisering för att nå ut på nya marknader i ny utlysning från Vinnova.

Vinnova har öppnat en utlysning för att ge stöd till projekt som beskriver förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft inom områden med ny potential för standardisering.

Utlysningen är kontinuerligt öppen fram till 1 februari 2019. Vinnova bedömer inkomna ansökningar vid tre tillfällen med avläsningsdatumen 2 oktober, 13 november och 1 februari.

Utlysningen riktas till dem som har konkreta idéer om vad som skulle behöva göras för att avhjälpa problem kopplade till standardisering inom ett utpekat innovationsområde eller en bransch. Saknas standarder helt? Råder det brist på gemensamma begrepp? Är det svårt att få gehör för att utveckla existerande standarder så att nya innovativa produkter eller tjänster omfattas? Krockar regelverk från olika branscher eller områden? Har viktiga aktörer inte råd eller tid att delta på det sätt som krävs av dagens standardiseringsprocess?

Läs mer och ladda ner utlysningstexten från Vinnova här.

Standardisering är en intressentdriven verksamhet. Idéer och förslag till nya eller förbättrade standarder kommer alltså från företag, myndigheter och andra som ser ett behov eller som upplevt ett – oftast – tekniskt problem som fordra en gemensam lösning.

Inom det elektrotekniska området bedrivs det allra mesta av arbetet i internationellt samarbete som organiseras av IEC. SEK Svensk Elstandard, elstandard.se, är den svenska medlemmen i IEC och möjliggör svenska intressenters medverkan i arbetet i IEC och i den europeiska motsvarigheten CENELEC. SEK är också utsedd som svensk standardiseringsorganisation av regeringen.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh