2017-09-15 07:54Pressmeddelande

My energy data

null

Internationellt förslag till standardiserat format för utväxling av förbrukningsdata.

För att energikunder, både företag och enskilda, ska kunna fatta beslut och planera sin förbrukning, både av el och av gas, krävs tillgång till data om aktuella och tidigare förbrukning. Sådana data kan också göras tillgängliga för tredje part, som kan assistera med analys och beräkningar som underlag för beslut.

Ett format för detta beskrivs i ett förslag till arbete med en ny internationell standard: Profiles for energy consumption data (”My Energy Data”). I förslaget ingår också en beskrivning av användningsfall, ”use-cases”, som är aktuella. Förslaget baseras på element som beskrivs i internationella standarder och syftet är att åstadkomma ett XML-schema som kan användas av alla berörda för att uppnå full interoperabilitet.

XML-schemat associeras med ett meddelande som baseras på olika standarder, framförallt CIM (Common information Model) som beskrivs i standarder i serien IEC 62325 om kommunikation på energimarknaden, i Sverige fastställda i serien SS-EN 62325.

Den färdiga profilen (CIM-EU-MED) ska också motsvara krav i aktuella EU-direktiv, t ex dataskyddsdirektivet 2016/679/EU och direktivet 2012/27/EU om energieffektivitet.

Förslaget till internationell och europeisk standard finns i dokumentet 57/1904/NP som kan beställas här från SEK Svensk Elstandard. Synpunkter som inkommit i god tid före den 20 oktober 2017 förs vidare till den kommitté inom SEK, SEK TK 57, som är svensk spegelkommitté för arbetet inom IEC TC 57, Power systems management and associated information exchange. I SEK TK 57 deltar svenska företag, affärsverk och akademiska institutioner som är intresserade av att bidra i arbetet med standarder inom området.

Läs mer om SEK TK 57 och IEC TC 57 här. Internationella standarder från IEC antas oftast också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson