2016-06-29 15:05Pressmeddelande

Ny reviderad standard beskriver elsäkerhetsprovning i produktion av IT-utrustning och audio- och videoutrustning

null

Reviderad standard för rutinprovning av ljud-, bild- och IT-utrustning – SS-EN 62911.

Att elektriska produkter ska vara säkra är en självklarhet. Det är också huvudpunkten i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning, ELSÄK-FS 2016:1, som bygger på EUs lågspänningsdirektiv 2014/35/EU. Att använda standarder vid konstruktion och tillverkning är kanske det enklaste sättet för en tillverkare att se till att det blir så. Det som i första hand gäller är sådana europeiska standarder som, genom att de listats i EUs officiella tidning, fått en officiell koppling till lågspänningsdirektivet.

Men sedan då, hur vet man att de tillverkade produkterna är säkra? Under tillverkningens gång finns det naturligtvis olika kontrollstationer – men det finns faktiskt standarder som beskriver avslutande elsäkerhetsprovning av tillverkade produkter.

En av dem har nu reviderats. Det gäller den som beskriver elsäkerhetsprovning i produktion av IT-utrustning och audio- och videoutrustning. Den nya standarden har beteckningen SS-EN 62911 och den ersätter den tidigare SS-EN 50514, som gäller t o m 2018-02-09.

Standarden innehåller i huvudsak provning av skyddsjordledarens resistans och av den elektriska hållfastheten. Dessutom anges vilka uppgifter som ska sparas. Den största skillnaden jämfört med den tidigare SS-EN 50514 är, att SS-EN 62911 mer utförligt behandlar provning av likspänningsmatad utrustning. Detta har ju blivit alltmer aktuellt, till exempel genom central likströmsmatning i serveranläggningar. Nivåerna i standarden är anpassade efter säkerhetsstandarderna för produkterna, alltså de båda äldre SS-EN 60065 (audio- och video) och SS-EN 60950-1 (IT-produkter) och den nyare SS-EN 62368-1 (som behandlar audio- och video och IT-produkter).

För några andra produktområden finns liknande standarder. För hushållsapparater av olika slag beskrivs rutinprovningarna i SS-EN 50106 och för automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk finns SS-EN 50344-1. De standarder som behandlar säkerheten hos dessa produkter finns i de båda serierna SS-EN 60335 respektive SS-EN 60730.

Det finns ingen liknande standard för provning av andra sorters elapparater, som inte täcks av de här produktstandarderna. SEK Svensk Elstandard har därför tagit initiativ till att skriva en sådan standard, så att också de som tillverkar sådana apparater har några riktlinjer att gå efter, när det gäller att prova elsäkerheten i samband med produktionen.

Varför byta nummer till SS-EN 62911 och inte behålla SS-EN 50514? Jo den helt europeiska EN 50514 har lämnats över till IEC, reviderats där och givits ut som internationell standard IEC 62911, som nu antagits som europeisk standard i CENELEC – för att säkerställa att den i oförändrat skick blir nationell standard i de 33 berörda europeriska länderna.

Se preview på SS-EN 62911 här och på SS-EN 62368-1 här. Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson