2016-11-17 10:17Pressmeddelande

Ny standard definierar hur gränssnitt för kundhantering integreras i elnät.

null

Standard för integrering av kundhantering i elnät
i serien SS-EN 61968.

Den nya standarden SS-EN 61968-8, som fastställts idag, definierar hur gränssnitt för kundhantering integreras tillsammans med andra tillämpningar i nät och system för elförsörjning. Standarden behandlar utbyte av information mellan ett system för kundstöd och andra system hos nätoperatören. Till de typiska meddelandetyperna hör felanmälan och överenskommelser med kunder.

– IEC 61968-serien, i Sverige betecknade SS-EN 61968, definierar meddelandetyper för utbyte mellan olika informationssystem i ett elbolag, säger Lars Nordström, professor vid KTH och ordförande i den svenska referensgruppen för arbetet, SEK TK 57.

– Det kan till exempel vara ett meddelande om aktuell elförbrukning som skickas från ett mätaravläsningssystem till ett faktureringssystem, eller ett meddelande om en utförd reparation som skickas från ett ärendehanteringssystem till ett anläggningsregister. Avsikten är, säger Lars Nordström, att man genom användning av standardiserade meddelandetyper ska kunna använda system från olika leverantörer.

Se preview här på SS-EN 61968-8, Integrering av tillämpningar för elförsörjning - Systemgränssnitt för distributionssystemstyrning – Del 8: Gränssnitt för kundhantering.

Standardiserade gränssnitt definieras för varje klass av applikationer som identifieras i ”Interface Reference Model”, som beskrivs i IEC 61968-1, i Sverige SS-EN 61968-1, Integrering av tillämpningar för elförsörjning - Systemgränssnitt för distributionssystemstyrning – Del 1: Gränssnittsarkitektur och allmänna fordringar, se preview här.

De övriga delar av SS-EN 61968 (IEC 61968) som berörs av det informationsflöde som definieras i standarden är framförallt SS-EN 61968-3 med gränssnitt för nätdrift och SS-EN 61968-6 om gränssnitt för överföring av underhållsrelaterad information till andra system.

Tillsammans med IEC 61970 (SS-EN 61970) beskriver IEC 61968 det som i sammanhanget kallas ”common information model”, CIM. De delar av CIM som används tillsammans med anläggningar för generering och transmission beskrivs i IEC 61970 och för distribution i IEC 61968.

De här standarderna har tagits fram inom IEC, i ett internationellt samarbete där svenska specialister deltar genom den tekniska kommittén SEK TK 57, som organiseras av SEK Svensk Elstandard. Läs med om TK 57 här. En annan ny standard inom samma område är SS-EN 62325-451-6, Kommunikation på energimarknaden – Del 451-6: Offentliggörande av marknadsinformation, kontextuella modeller och samlingsmodeller för den europeiska marknaden.

Den mest kända standarden för smarta elnät är annars kanske IEC 61850 – i Sverige SS-EN 61850 – som i flera delar beskriver kommunikation i och mellan stationer i ett elnät, för skydd, styrning, övervakning med mera.

Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning. Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson