2013-09-20 13:26Pressmeddelande

Ny standard för elinstallationer för lågspänning ute på remiss

null

Förslag på ny standard för elinstallationer för lågspänning är ute på remiss. Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer i en och samma standard.

Standarden, SS 437 01 02, utgåva 1 - Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer, beskriver också placering av kopplingsutrustningar, elcentraler, för lågspänning utanför driftrum. Standarden anger även grundläggande dimensioneringsregler för elinstallationer i byggnader för bostäder och kontors-, butiks- och småindustrilokaler.

Standarden är i första hand avsedd att användas vid projekteringen av byggnader så att ställda krav blir beaktade redan på ett tidigt stadium. Den skall även tillämpas under uppförandet av byggnaden.
Texterna från de befintliga standarderna har moderniserats och anpassats till gällande regelverk. Sammanslagningen av standarderna (se nedan) har gjorts för att förenkla för användaren genom att samla denna information på en plats. Då standarden innehåller många fordringar som inte är av elsäkerhetskaraktär är det viktigt att beställare och entreprenör är överens om standardens ska tillämpning.

Remisstandarden är en sammanslagning av standarderna

  • SS 436 21 01 – Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning
  • SS 437 01 40 – Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet
  • SS 437 01 45 – Elinstallationer i byggnader – Grundläggande dimensioneringsregler
  • SS 437 01 46 – Elinstallationer i byggnader – Uttag och andra anslutningspunkter – Omfattning och placering
  • SS 437 01 51 – Elinstallationer i byggnader – Införning av el- och telekablar i byggnader
  • SS 437 01 52 – Elinstallationer i byggnader – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus

Remissen, som är ute till den 16 december 2013, kan beställas direkt från SEK Svensk Elstandard, remisser@elstandard.se, dit också eventuella svar skickas.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström