2020-09-23 09:48Pressmeddelande

Ny standard för smarta elnät

null

Månadens standard september 2020

Bland de svenska standarder som fastställts i september finns en ny utgåva av en standard som är central i utvecklingen av smarta elnät.

Det är standarden som definierar lämpliga gränssnitt för att de olika datasystem som används för styrning i distributionsnät ska kunna fungera tillsammans. Eller, annorlunda uttryckt, för att möjliggöra interoperabilitet mellan olika applikationer vid integrering av tillämpningar för elförsörjning.

Standarden, SS-EN IEC 61968-1, är den inledande och grundläggande delen i en serie standarder som behandlar systemgränssnitt för distributionssystemstyrning. Den överensstämmer helt med den senaste utgåvan av den internationella standarden IEC 61396-1. Den ger en översikt, beskriver standardiserade gränssnitt och ger rekommendationer som baseras på en referensmodell som kallas IRM, Interface Reference Model.

Syftet med IRM, som beskrivs i standarden, är att ge en gemensam beskrivning som täcker olika tillämpningsdomäner, som transmission, distribution, generering, marknad, konsument eller regulatorer. Standardserien IEC 61968 har tagits fram i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, i en teknisk kommitté med beteckningen IEC TC 57. Lars Nordström är professor vid avdelningen för elkraftteknik på KTH och är med i den svenska spegelkommittén SEK TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation. Han säger om SS-EN IEC 61968-1:

‒ Ämnet är fortsatt relativt smalt i skärningen mellan informationsmodellering och elkraftsystem, men förhoppningsvis kan standarden förenkla samarbetet mellan experter från de olika områdena.

Den mest kända standarden i samband med teknik för smarta elnät är IEC 61850, som behandlar kommunikationsnät och system för kraftföretagsautomation. Den kompletteras av andra standardserier, förutom av IEC 61968 framförallt av IEC 61970 som beskriver API:er för styrning i elnät och den gemensamma informationsmodellen (CIM). CIM är en standard för representation av komponenter i ett kraftsystem. En introduktion till CIM (”CIM för dummies”) finns här.

Den nya utgåvan av IEC 61968-1, som alltså nu blivit svensk standard, innebär bland annat en uppdatering av IRM (Interface Reference Model) och av den del av standarden där den behandlas. Den har också anpassats till andra nya dokument från IEC TC 57, särskilt till IEC 61968-100 (i Sverige SS-EN 61968-100) som beskriver profiler för implementering av systemgränssnittet för distributionssystemstyrning. Se mer här i preview på de inledande avsnitten av SS-EN IEC 61968-1, Integrering av tillämpningar för elförsörjning – Systemgränssnitt för distributionssystemstyrning – Del 1: Gränssnittsarkitektur och allmänna rekommendationer.

‒ I och med uppdateringen kan man säga att standarden har tagit ett stort steg mot ökad användbarhet, säger Lars Nordström. Dels genom anpassning till användning i modelleringsverktyg, dels genom en anpassning till de CIM-standarder som berör området.

Några andra aktuella delar av 61968-serien är SS-EN IEC 61968-3 om gränssnitt för nätdrift och SS-EN IEC 61968-4 om gränssnitt för dokumenthantering och förvaltning av nätet. På gång är bland annat en ny del 5 om gränssnitt för optimering av decentraliserad elförsörjning.

Arbetet med nya och uppdaterade standarder i IEC TC 57, Power systems management and associated information exchange, bedrivs i aktiv växelverkan med forskning och teknisk utveckling. Att engagera sig i standardiseringen ger möjligheter till fördjupning och samarbete med kollegor. Fler svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer är välkomna att delta och bidra i arbetet genom SEK TK 57 inom SEK Svensk Elstandard, som av regeringen utsetts att vara den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik.

Inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC arbetas sedan mer än hundra år med standarder och vägledningar inom områdena generering, distribution och användning av el. Det är både specifika standarder för t ex vattenkraft eller energilager och mer generella vägledningar, som för riskbedömning och tillförlitlighet och förvaltning av elnätstillgångar.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström