2019-02-20 13:34Pressmeddelande

Ny standard stöder internationell begränsning av farliga ämnen i elektronikprodukter.

null

Den nya standarden SS-EN IEC 63000 som ersätter SS-EN 50581 visar på ökat internationellt samarbete på miljöområdet.

Syftet med standarden är att specificera den tekniska dokumentation som en tillverkare behöver för att kunna deklarera överensstämmelse med olika regelverk för begränsning av farliga ämnen. Standarden bygger på den europeiska standarden EN 50581 (i Sverige
SS-EN 50581) och skiljer sig bara marginellt från denna.

Liksom SS-EN 50581 är alltså SS-EN IEC 63000 skriven för att stödja tillämpningen av det europeiska direktivet 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, det s k RoHS-direktivet. De båda standarderna gäller parallellt fram till 2023-12-07 då SS-EN 50581 upphör att gälla.

Ett ekosystem av standarder
De flesta internationella standarder som tas fram inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC antas också som europeisk standard, EN. Det betyder att de ska fastställas som nationell standard i 34 europeiska länder, där det då inte får finnas någon annan standard som handlar om samma sak. I Sverige får den då beteckningen SS-EN.

Men det finns en rörelse åt andra hållet också. Europeiska standarder på elområdet, liksom förslag till nya eller reviderade standarder i Europa, erbjuds till IEC och kan lyftas upp dit och bli internationella standarder. På det sättet kan europeiska lösningar och synsätt spridas till andra länder. Det är det som hänt med den rent europeiska EN 50581, som nu alltså tagit plats på den internationella arenan. Och det är också därför som den fått byta beteckning.

SS-EN IEC 63000 hänvisar till den tekniska rapporten IEC TR 62476 som visar hur användning av internationellt accepterade standarder och metoder, t ex ledningssystemstandarder från ISO, kan användas när man bedömer elektriska och elektroniska produkter med avseende på de begränsade ämnena.

IEC TR 62476 finns i SEK Teknisk Rapport 62476, Guidance for evaluation of products with respect to substance-use restrictions in electrical and electronic products, se preview på den här. Med SEK preview kan du fritt ladda hem förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning, se preview på SS-EN IEC 63000, Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen.

SS-EN IEC 63000 har också en koppling till standardserien SS-EN 62321 för bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter och SS-EN 62474 om materialdeklaration av elektrotekniska produkter och av produkter för den elektrotekniska industrin. Denna kommer i ny utgåva senare i vår (med beteckningen SS-EN IEC 62474).

RoHS-direktivet utökas i sommar
RoHS-direktivet anger elva olika produktkategorier. Den elfte av dessa, ”Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier”, har hittills inte omfattats av direktivet, men från den den 23 juli 2019 kommer det också att gälla för den kategorin. Det innebär att RoHS-direktivet då kommer att omfatta samtliga kategorier av elektriska och elektroniska produkter, utom vissa produktslag som är uttryckligen undantagna. Exempel på undantag är stora industrimaskiner, aktiva implantat och sådana solcellspaneler som är tänkta att installeras av fackmän.

Från samma datum omfattar direktivet också ytterligare fyra ämnen, nämligen ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP. Metoder för bestämning av dessa beskrivs i SS-EN 62321-8 och screening kommer att behandlas i en del SS-EN IEC 62321-3-3 som är under arbete.

Vägledning till RoHS-direktivet och hur det tillämpas finns i SEK Handbok 451. Handboken innehåller också standarden SS-EN 50581.

Standardisering är ett gemensamt projekt
Svenska företag och universitet bidrar i arbetet med dessa internationella, europeiska och svenska standarder genom den tekniska kommittén SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning, och fler deltagare är naturligtvis välkomna att delta. SEK TK 111, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, är den svenska spegelkommittén för motsvarande internationella IEC TC 111 och europeiska CENELEC TC 111X. Standarderna fastställs sedan i Sverige av SEK Svensk Elstandard.

Aktuella projekt är bland annat nya delar av 62321-serien, om ftalater och bromerade kolväten, och en helt omarbetad utgåva av nuvarande IEC 62430 (SS-EN IEC 62430) om miljömedveten konstruktion av elektriska produkter. Läs mer om SEK TK 111 här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström