2017-05-17 16:26Pressmeddelande

Ny utgåva av SS-EN 61511 för säkerhetskritiska system i processindustrin

null

Den reviderade utgåvan av den internationella IEC 61511 har antagits som europeisk standard och fastställts idag som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Standarden består som tidigare av tre delar. SS-EN 61511-1 är den centrala delen som beskriver vad som krävs av systemet för att processen ska bli eller förbli säker. Systemet, själva ämnet för standarden, kallas här för SIS, safety instrumented system, och motsvarar det som i den grundläggande och mera allmänna standarden IEC 61508 (SS-EN 61508) kallas elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system. SS-EN 61511-2 är en vägledning som ansluter till den första delen och i SS-EN 61511-3 behandlas den viktiga frågan hur man bestämmer de erforderliga säkerhetsnivåerna (SIL).

De tre delarna är grundligt genomgångna, bland annat baserat på de erfarenheter som gjorts sedan de kom ut första gången. Bland nyheterna märks bland annat att hantering av säkerhetsrisker (security risk) tillkommit. Standarden knyter bl a knyter an till ISO/IEC 27001 och IEC 62443-2-1 och inför fordringar på hantering av ändringar i systemet. Den betonar också det skydd som det grundläggande reglersystemet kan ge.

Del två är utökad och är nu också bättre anpassad till del ett. Dessutom har den fått flera nya informativa bilagor, bl a om hur man – i princip – går från ett P&ID-diagram till ett tillämpningsprogram. Där finns också ett längre exempel som steg för steg går igenom säkerheten i systemet för en enklare kemisk processanläggning, bl a grundat på en HAZOP-studie.

Även den tredje delen är kraftigt reviderad, bl a förtydligas hur en kritisk händelse kan leda till ett kritiskt tillstånd. Också denna del har fått nya bilagor, bl a en kvalitativ metod för att bedöma risker och bestämma SIL och en som behandlar anläggningar med flera säkerhetssystem.

Se preview här på SS-EN 61511-1, Funktionssäkerhet – Säkerhetskritiska system för processindustrin – Del 1: Allmänt, definitioner samt fordringar på system, maskinvara och tillämpningsprogram.

Se preview här på SS-EN 61511-2, Funktionssäkerhet – Säkerhetskritiska system för processindustrin – Del 2: Vägledning vid tillämpning av del 1.

Se preview här på SS-EN 61511-3, Funktionssäkerhet – Säkerhetskritiska system för processindustrin – Del 3: Vägledning vid bestämning av erforderliga säkerhetsnivåer (SIL).

I standarderna används olika metoder för riskanalys, t ex HAZOP och ETA.

Se preview här på SS-EN 61882, Vägledning vid tillämpning av HAZOP i risk- och tillförlitlighetsanalys.

Se preview här på SS-EN 62502, Tillförlitlighet - Metoder för tillförlitlighetsanalys – Händelseträdsanalys (ETA).

SS-EN 61511-serien överensstämmer helt med motsvarande IEC 61511, som i tagits fram i internationellt samarbete mellan specialister i olika länder. Svensk universitet, företag och organisationer deltar genom SEK TK 65, Industriell processtyrning, som är den svenska spegelkommittén för IEC TC 65, Industrial process measurement, control and automation.

IEC TC 65 har en central position i arbetet med standarder för industrins digitalisering och det som ibland kallas Industri 4.0. Ett stort och uppmärksammat projekt är serien IEC 62443 om IT-säkerhet i industriella system. Bland nyare standarder från TC 65 märks SS-EN 62439 (IEC 62439) om nät med hög driftsäkerhet och SS-EN 62682 (IEC 62682) om larmsystem och larmhantering i industriprocesser.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström