2012-05-03 13:22Pressmeddelande

Nya Högspänningshandboken ute!

null

Nya Högspänningshandboken ute!

Högspänningshandboken, SEK Handbok 438, vänder sig till dem som beställer, projekterar och utför nya högspänningsanläggningar eller ombyggnad och utökning av befintliga anläggningar. Liksom tidigare omfattas inte kraftledningar eller bananläggningar.

Andra utgåvan av Högspänningshandboken, SEK Handbok 438, innehåller de nya standarderna SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 i svensk översättning. De ersätter den tidigare SS 421 01 01 som ingick i Högspänningshandbokens första utgåva. Dessutom ingår som tidigare en guide med kommentarer och vägledning till standarderna.

Bland nyheterna märks en tabell som listar de avsnitt som innehåller sådant som måste överenskommas mellan beställare och leverantör. Andra nyheter är nya värden på luftavstånd och på riktvärden för avstånd runt transformatorer utomhus, tillägg av regler för säkringar och en förenkling av reglerna för utrymningsvägar. I den nya utgåvan har också anvisningarna i många avsnitt skärpts, genom att “bör” i många avsnitt ändrats till “ska”.

För första gången finns nu gemensamma europeiska standarder för högspänningsanläggningar. Den internationella standarden IEC 61936-1, som den europeiska EN 61936-1 och den svenska SS‑EN 61936-1 nästan helt överensstämmer med, innebär ett stort steg framåt mot gemensamma globala regler på området. För att komma dit, fick alla avsnitt om jordning brytas ut (eftersom jordningspraxis skiljer sig över världen) och de återfinns i SS-EN 50522, som överensstämmer med den helt europeiska EN 50522.

SS 421 01 01 gäller inte fr o m 2013-11-01, då också den första utgåvan av handboken slutar gälla.

Några standarder som från olika håll gränsar till handboken är t ex SS-EN 60204-11 för högspänningsutrustning för maskiner och SS-EN 50341 för Elektriska friledningar över 45 kV (AC).Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard