2018-04-13 12:52Pressmeddelande

Nya projekt om nät för akustiska undervattenssensorer behandlar hantering och anpassning till olika applikationer

null

Nu startar två nya projekt i serien med internationella standarder för nätverk med akustiska undervattensensorer, UWASN. 

Det ena projektet syftar till en internationell standard med fordringar på system för hantering av nätverk, t ex konfigurationshantering, hantering av fel och begränsningar i nätet. Det andra ska ge vägledning vid utveckling och utformning av olika applikationer i undervattensmiljö, t ex för fiskodling, miljöövervakning eller skydd av hamnanläggningar.

Intresserade företag, organisationer, myndigheter och högskolor är välkomna att delta och bidra i arbetet genom den tekniska kommittén SEK TK IoT, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen som är medlem i IEC. Ett uppstartmöte för SEK TK IoT ska hållas hos SEK i Kista, Stockholm den 28 maj, dit alla intresserade är välkomna. Anmälan till sek@elstandard.se. IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik och SEK är den äldsta av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

För UWASN, Underwater Acoustic Sensor Network, finns redan ett par internationella standarder färdiga: ISO/IEC 30140-1:2018 ”Overview and requirements”, se preview på den här, och ISO/IEC 30140-2:2017 med referensarkitektur, se preview här. Med funktionen preview kan man fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning.
UWASN-projekten drivs i en grupp med koreansk ledning och med stort intresse från olika länder, inte minst från Indien, Kina och USA. Andra aktuella projekt i den internationella kommittén för standardisering inom IoT, Internet of Things, berör framförallt interoperabilitet i system för IoT.

Inom IEC finns också TC 18, Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units, och TC 80, Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems, båda med motsvarande svenska grupper organiserade av SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk