2013-08-12 16:10Pressmeddelande

Nya SEK Handbok 439 ute!

null

Nya SEK Handbok 439 ute!

SEK Handbok 439 beskriver hur man utarbetar dokumentation för en produkt eller anläggning. Läsaren får följa arbetsgången steg för steg, från första början och genom hela processen.

Syftet är att visa hur man med hjälp av de senaste standarderna på bästa sätt får en dokumentation som är praktisk och smidig, både för tillverkare och för användare.

Den nya utgåvan är helt omarbetad jämfört med den tidigare. Upplägget är nytt, med en genomgång steg för steg, och boken har breddats, så att den också ger anvisningar för dokumentation av fristående maskiner och andra tekniska produkter. Sedan den första utgåvan av handboken kom 2004 har flera av standarderna reviderats och detta avspeglas också i den nya utgåvan.

Handboken är utgiven i samarbete mellan SEK Svensk Elstandard och FIE, Föreningen för industriell elteknik. Den bygger på internationella standarder och på erfarenheter från svensk industri och är skriven för att kunna användas som vägledning i arbetet, för självstudier och som dokumentation och underlag vid kurser.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin