2020-08-11 10:48Pressmeddelande

Nya SEK Handbok 459 - Fastighetsnät - Installation av kabelnät för informationsöverföring

null

Från SEK Svensk Elstandard har kommit en helt ny handbok om installation av IT-nät i fastigheter.

Handboken, SEK Handbok 459, vänder sig både till dem som offererar, planerar och genomför installationer och till dem som beställer och förvaltar de färdiga installationerna, som fastighetsägare och byggföretag.

Handboken innehåller senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2, på svenska och med råd och kommentarer inlagda i texten. Den behandlar planering, kvalitetssäkring och genomförande av installationer, både med fiber- och metallkablar. Alla typer av fastigheter omfattas. Kontor, industri, bostäder och datacentraler behandlas i särskilda avsnitt. Även installationer för fastighetens egna funktioner ingår, som ventilation, larm osv.

Handboken är tänkt att säkerställa att kabelnäten fungerar som planerat när det gäller kapacitet och driftsäkerhet. Dessutom betonas åtgärder för att förbereda för framtida krav. Beställarens kravspecifikation och installatörens kvalitetsplan behandlas grundligt och utgör tillsammans den stomme som handboken är uppbyggd på. Men handboken behandlar också praktiska frågor, som relevanta gränssnitt till externa nätverk, fordringar på den fysiska infrastrukturen, åtkomlighet, fjärrmatning, separation mellan nät och andra liknande frågor.

De båda ingående standarderna är framtagna i europeiskt samarbete i CENELEC och bygger på internationella standarder från ISO/EC JTC 1 SC 25. Den svenska referensgruppen för arbetet är SEK TK 215 och det är i den gruppen som handbokens råd och kommentarer tagits fram. För båda standarderna är det fråga om den tredje utgåvan och de samlar därmed erfarenheter från flera års användning.

SEK Handbok 459, Fastighetsnät ‒ Installation av kabelnät för informationsöverföring

Utgåva 1, 2020
186 sidor, format A4

ISBN: 978-91-984521-6-7 (bok)
ISBN: 978-91-984521-7-4 (digital)Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström