2013-11-19 15:51Pressmeddelande

Nya, uppdaterade SEK Handbok 419 visar hur man på bästa sätt får en dokumentation som är praktisk och smidig!

null

SEK Handbok 419 visar hur man på bästa sätt får en dokumentation som är praktisk och smidig, både för tillverkare och för användare – och för dem som ska förvalta och underhålla.

Hur bygger man upp dokumentationen för en maskin? Hur dokumenterar man en anläggning, märker uttag, ställer upp stycklistor och strukturscheman? Två nyligen reviderade handböcker från SEK Svensk Elstandard beskriver detta. Med lösta exempel och omfattande faktabilagor.

I SEK Handbok 439 beskrivs hur man tar fram dokumentation för en produkt eller anläggning – vilka regler man kommit överens om i standarder och hur man gör när man använder dem. Läsaren får följa arbetsgången steg för steg, från första början och genom hela processen. SEK Handbok 419 koncentrerar på hur man tillämpar standarden SS EN 81346-1 för strukturering och SS EN 81346-2 för referensbeteckningar, med de flesta exemplen hämtade från området elinstallationer i byggnader.

Syftet med handböckerna är att visa hur man på bästa sätt får en dokumentation som är praktisk och smidig, både för tillverkare och för användare – och för dem som ska förvalta och underhålla.

Båda handböckerna är tänkta att kunna användas som vägledning i arbetet, för självstudier och som dokumentation och underlag vid kurser. Medan SEK Handbok 439 är en bred genomgång av alla aspekter av dokumentation – främst av en elektrisk utrustning eller anläggning – är SEK Handbok 419 en grundlig genomgång av delområdet strukturering och beteckning. På det sättet kompletterar de båda handböckerna varandra.

Den nya utgåvan av SEK Handbok 439 är helt omarbetad jämfört med den tidigare. Dels är upplägget nytt, med en genomgång steg för steg, dels har boken breddats, så att den lätt kan användas också som vägledning vid dokumentation av fristående maskiner och andra tekniska produkter. SEK Handbok 419 ger först en översiktlig introduktion och allmänna anvisningar och redovisar bakgrundsmaterial. Därefter ges detaljerade anvisningar för dokumentation och märkning i anslutning till olika exempel på elinstallationer. Dessa båda delar har i den nya utgåvan setts över och anpassats till erfarenheter med de tidigare utgåvorna och till den senaste utgåvan av standarderna. Handbokens tredje del är däremot ny. Den behandlar hur installationsdokumenten utformas, baserat på struktureringen och på standarden SS EN 61082-1. Dessutom har bilagorna med bokstavskoder och grafiska symboler utökats.

SEK Handbok 419 och SEK Handbok 439 kan köpas antingen som tryckt bok eller som digital utgåva i form av en pdf-fil för nedladdning från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin