2019-06-26 15:55Pressmeddelande

Renovering av elmotorer

null

Nu finns standard för reparation, översyn och renovering av elektriska motorer och generatorer.

Den nya standarden SS-EN IEC 60034-23 beskriver hur man bestämmer felorsaker och reparationens omfattning, hur man anger eventuellt ändrade prestanda eller driftförhållanden och eventuell omkonstruktion och hur man visar den reparerade maskinens egenskaper. Alltså hela reparationsprocessen.

Standarden vänder sig både till beställare och leverantörer och ger en gemensam ram för det som ingår i en fullständig reparation eller renovering alla slags roterande elektriska maskiner som omfattas av standarden IEC 60034. Sådant som särskilt gäller reparation av maskiner för explosionsfarliga områden återfinns som tidigare i IEC 60079-17, i Sverige SS-EN 60079-19, och för speciella maskintyper kan andra krav tillkomma.

Se vad standarden handlar om! Med SEK preview kan du fritt ladda hem förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning. Se preview här på SS-EN IEC 60034-23, Roterande elektriska maskiner – Del 23: Reparation, översyn och renovering.

Standarden är framtagen i internationellt samarbete inom IEC och ersätter en tidigare teknisk specifikation från IEC, med samma nummer. I TK 2 inom SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag och akademiska institutioner som är intresserade av att bidra i arbetet med standarder för elektriska maskiner. Som de flesta andra standarderna på elområdet, har den också antagits som europeisk standard, EN, av den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Det innebär att man i 34 europeiska länder kommit överens om att använda den internationella standarden utan några oreglerade nationella avvikelser.

Pågående projekt inom området är bland annat en revision av standarden för termiska skydd och ny utgåva av vägledningen för val av energieffektiva motorer med utrustning för varvtalsreglering.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK Svensk Elstandard, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson