2017-08-31 16:12Pressmeddelande

Reparation av elmotorer

null

Standard för reparation och omlindning av motorer och generatorer på remiss

Den nya standarden ska omfatta det som krävs för att säkerställa tillfredsställande reparation och omlindning av alla slags roterande elektriska maskiner som omfattas av standarden IEC 60034. Förslaget innehåller bestämning av felorsaker och av reparationens omfattning, angivande av eventuellt ändrade prestanda eller driftförhållanden, eventuell omkonstruktion och hur man visar den reparerade maskinens egenskaper. Alltså hela reparationsprocessen. Sådant som särskilt berör reparation av maskiner för explosionsfarliga områden återfinns som tidigare i IEC 60079-17, i Sverige SS-EN 60079-17.

Förslaget är ute på remiss till 16 oktober 2017 och kan, med beteckningen 2/1868/CDV beställas utan kostnad här från SEK Svensk Elstandard som är en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna. Den som vill, kan via en länk till höger på samma sida läsa förslaget och lämna sina kommentarer direkt på nätet. Inkomna synpunkter går vidare till den kommitté inom SEK, SEK TK 2, som är svensk spegelkommitté för arbetet inom IEC. I SEK TK 2 deltar svenska företag och akademiska institutioner som är intresserade av att bidra i arbetet med standarder för elektriska maskiner. En översikt (april 2017) på engelska över vad de olika internationella standarderna för elektriska maskiner omfattar finns här.

Det finns sedan tidigare en enklare teknisk specifikation från IEC om reparation av elektriska maskiner, men den kommande standarden är väsentligt utökad och kommer förmodligen också att antas som europeisk standard, EN, av den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Det innebär att man i 34 europeiska länder kommer överens om att använda den internationella standarden på samma sätt, utan några oreglerade nationella avvikelser. Den kommer då också att fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson