2021-04-21 12:20Pressmeddelande

Reviderad standard för säker belysning

null

För att lampor och belysning ska vara säkra finns sedan länge en standard. SEK Svensk Elstandard ger ut en ny utgåva, anpassad till ny teknik.

 

Som många andra standarder handlar den här om säkerhet, i det här fallet säkerheten hos ljusarmaturer för elektriska ljuskällor – det vi i dagligt tal kallar lampor. Golvlampor, taklampor, strålkastare, ljuskedjor och så vidare. Den är alltså en standard som påverkar allas liv varje dag, utan att de flesta av oss tänker på det.

 

I standarden SS-EN IEC 60598-1 har man enats om vilka krav som gäller för en godtagbar säkerhetsnivå. Det gäller elsäkerhet och mekanisk säkerhet (skarpa kanter!), men också att undvika att armaturen fattar eld. Där står också hur man provar för att kontrollera att villkoren är uppfyllda. Provningsbeskrivningarna är noga skrivna, så att resultaten ska bli desamma oavsett var eller av vem som provningarna utförs.

 

Datanät och ny teknik

Svenska företag och myndigheter har varit med i arbetet. Deltagandet organiseras i Sverige av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska organisationen för standardisering inom el och elektronik. Arbetet sker i ett internationellt samarbete inom IEC, som är en av de äldsta internationella organisationerna. Som de flesta standarderna på elområdet har den även antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Liksom den förra utgåvan, SS-EN 60598-1 från 2015, som upphör att gälla 2024-03-19, förmodas den här bli listad under lågspänningsdirektivet.

 

Den här standarden är den allmänna delen i en serie och innehåller sådant som är gemensamt, oavsett vad det handlar om för sorts belysning. De övriga delarna i serien behandlar olika typer av ljusarmaturer och innehåller de fordringar och provningsmetoder som behövs just för en viss typ eller användning. Kraven för armaturer för simbassänger är till exempel annorlunda än de som behövs för handlampor. Det finns 23 olika sådana särskilda delar. Del 1 är inte tänkt att användas fristående, utan ska kompletteras med någon passande del av de övriga. Se preview här på de inledande avsnitten.

 

Bland det som är nytt i den nya utgåvan kan nämnas att den nu också omfattar ljusarmaturer för kretsar där spänningen är hindrad att överstiga 50 V växelspänning eller 120 V likspänning, alltså det som i Elinstallationsreglerna kallas PELV. Detta är förstås en anpassning till det ökade intresset för installationer med likström för matning av LED-lampor och elektroniska apparater.

 

Särskilt behandlas lampor som drivs över datanät, med USB eller med fjärrmatning som PoE (Power over Ethernet). För sådana system finns begränsningar vad gäller tillgänglig spänning och effekt. Å andra sidan kan själva installationen behöva extra uppmärksamhet, se t ex här. Annan modern teknik som påverkat den nya utgåvan är möjligheterna att styra strömmen och att hålla ljusstyrkan konstant.

 

Högtryck och EMC

I den nya utgåvan finns även ändrade krav på väggmonterade armaturer och infällda armaturer. Man har också tagit med den nya IP-klassen X9 för skydd mot högtrycksspolning med varmt vatten. I avsnitten om fotobiologiska risker, främst risken för ögonskador, har man strukit riskgrupp 0, som omfattar sådana ljuskällor där riskerna är så små att de rimligen kan lämnas utan avseende.

 

Ett tillägg är ett avsnitt om elektromagnetiska fält. Standarden hänvisar där till SS‑EN 62493, som anger att man räkna med att armaturen inte alstrar sådana fält om den inte innehåller några elektroniska styrenheter eller bara har glödlampor, halogenlampor, LED-lampor eller vanliga urladdningslampor.

 

För speciella användningsområden kan särskilda regler gälla. Till exempel finns standarden SS-EN 60079-14 och för områden med explosionsrisk och för ljusarmaturer för kirurgi och diagnostik finns SS-EN 60601-2-41. För materialdeklarationer finns standard liksom för miljömedveten konstruktion.

 

Elprodukter omfattas också av EMC-direktivet. De ska alltså inte störas av andra apparater och inte heller störa dem, vid användning i den miljö som de är avsedda för. EMC-frågor blir alltmer aktuella, ju mer elektronik det finns i olika apparater. Störningar från belysning finns standarden SS-EN IEC 55015 och övertoner behandlas i SS-EN IEC 61000-3-2. Generellt om emission i bostäder finns i SS‑EN IEC 61000‑6‑3. För utrustning för yrkesmässigt bruk i kontor, butiker och liknande miljöer finns SS-EN IEC 61000-6-8, läs mer om den här.

 

SEK Svensk Elstandard samlar svenskt deltagande i internationellt, europeisk och svenskt arbete med standarder inom el och elektronik och har av regeringen utsetts att fastställa svensk standard inom de områdena. Man kan hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK eller helt enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e‑standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson