2021-06-16 16:41Pressmeddelande

Reviderade standarder för kopplingsutrustning

null

De två första delarna av standarden för kopplingsutrustningar har fått ökat användningsområde. Särskilt behandlas utrustning för installationer för solel.

Översynen av de två första delarna av den internationella standarden för kopplingsutrustning för lågspänning har resulterat i flera väsentliga nyheter. De nya IEC 61439-1 och IEC 61349-2 har också antagits som europeisk standard och nu i juni har SEK Svensk Elstandard fastställt dem som svensk standard SS‑EN IEC 61439-1 och SS‑EN IEC 61439-2.

 

Den gemensamma delen

En av nyheterna är att standarden nu även omfattar kopplingsutrustning för likström, DC. Det betyder alltså att den nu är bättre lämpad för till exempel kopplingsutrustning för installationer med solceller och för lokala likströmsnät. Lik- och växelriktarsystem och utrustning för avbrottsfri el omfattas fortfarande av särskilda produktstandarder men om de byggs in kopplingsutrustningar ska det ske enligt 61439-serien.

 

En annan nyhet är att man i standardens första, allmänna del även behandlar kretsar med SELV och PELV samt isolationsklasserna I och II. Det har påverkat avsnitten om förläggning och separation, som nu liknar dem i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Dessutom behandlas märkström för kretsar i utrustningen på ett annat sätt än tidigare. Det har medfört att avsnitten om temperaturstegring och temperaturmätning är omarbetade.

 

Att den nya utgåvan har beteckningen SS-EN IEC 61439-1, och inte SS-EN 61439-1 som den tidigare, beror på att man tydligare vill visa att den internationella IEC-standarden antagits som europeisk standard utan några ändringar. Se preview på inledning, innehållsförteckning och omfattningsavsnitt här.

 

Utrustning för solel

Samtidigt har det kommit en ny utgåva av den andra delen, i Sverige SS-EN IEC 61439-2, som handlar om utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän. Ändringarna i den första delen påverkar även denna, bland annat vad gäller separation och temperaturmätning. Båda delarna förväntas bli listade under lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.

 

En särskild nyhet i SS-EN IEC 61439-2 är tre bilagor om kopplingsutrustningar för solcellsinstallationer. De är informativa i den här utgåvan, men avsikten är att de efter utvärdering på sikt ska omvandlas till normativa delar av standarden, eller ges ut som en separat del i 61439-serien. En av bilagorna listar sådant som bör överenskommas mellan leverantör och beställare. För solcellstillämpningar är den tänkt att användas istället för den liknande bilaga som finns i standarden sedan tidigare.

 

Del 2 ska användas tillsammans med del 1 om ingen av de övriga delarna passar för den aktuella tillämpningen. Se preview på de inledande avsnitten här. De tidigare utgåvorna av de båda delarna gäller inte fr o m 2024-05-21. Flera av de övriga delarna är under omarbetning, bland annat den relativt nya sjunde delen om utrustning för småbåtshamnar, campingplatser, marknader och laddplatser för elfordon.

 

Industritillämpningar

Många kopplingsutrustningar används tillsammans med maskiner eller grupper av maskiner. Då tillkommer särskilda krav, till exempel på olika slags stopp och annat som behandlas i SS-EN 60204-1 om maskiners elutrustning.

 

SEK Svensk Elstandard samlar svenskt deltagande i internationellt, europeisk och svenskt arbete med standarder inom el och elektronik och har av regeringen utsetts att fastställa svensk standard inom de områdena. Några aktuella områden solel, maskinsäkerhet och industrins digitalisering.

 

Den som inte deltar i arbetet kan hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK eller helt enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e‑Standard.

 

De nya standarderna är framtagna inom den internationella motsvarigheten till SEK TK 121B, Kopplingsutrustning för lågspänning. Vill du vara med och utforma morgondagen standarder? Anmäl dig till vår verksamhet!

 

Författare: Thomas Borglin



Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson