2017-09-12 11:18Pressmeddelande

Säker IT-utrustning

null

Ny standard kompletterar SS-EN 62368-1 med särskilda säkerhetsfordringar på utrustning som ska anslutas till data- och telenät.

Bland de nya standarderna i september märks SS-EN 62949 som innehåller särskilda säkerhetsfordringar på utrustning som ska anslutas till data- och telenät. Den kompletterar SS-EN 62368-1 med allmänna fordringar på säkerheten hos IT- och multimediautrustning som kom tidigare i år och som presenteras här.

SS-EN 62368-1 tar ett nytt grepp på frågorna kring riskkällor, elchock och brand och det avspeglas också i den nya SS-EN 62949. Liksom SS-EN 62368-1 är den nya standarden tänkt att ha en koppling till lågspänningsdirektivet 2014/35/EU men den har ännu inte listats av EU-kommissionen. Båda är i grunden internationella standarder från IEC som genom samarbetet i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC med små ändringar antagits i 34 europeiska länder.

SS-EN 62949 kan också användas tillsammans med andra standarder, för andra typer av apparater som kan anslutas till datanät. Exempel på det är SS-EN 60601-1 för medicinteknisk utrustning och SS-EN 61010-1 för utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål.

SS-EN 62949 ersätter den tidigare SS-EN 41003 som upphör att gälla i juni 2019 och som används tillsammans med de äldre säkerhetsfordringarna i SS-EN 60950-1.

Se preview här på SS-EN 62949, Utrustning för anslutning till data- och telenät – Särskilda fordringar med avseende på säkerhet.

Se preview här på SS-EN 62368-1, IT- och multimediautrustning - Del 1: Säkerhet. 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson