2022-06-14 13:20Pressmeddelande

Samarbete med USA för en grön omställning

cover pic of report

Kommerskollegium har presenterat rapporten ”Supporting the Green Transition through Regulatory Cooperation within the Trade and Technology Council (TTC)”.

TTC är ett samarbete mellan EU och USA för att koordinera arbetet med frågor kring global handel, ekonomiskt tillväxt och teknik för att fördjupa transatlantisk handel baserat på gemensamma demokratiska värden.

Rapporten fokuserar på några delprojekt, bland annat tekniska standarder, klimat och ”clean tech” och utmaningar för den globala handeln. De är tre områden där möjligheter för transatlantiskt grönt regulativt samarbete är av särskilt svenskt intresse och som kan sammanfalla med områden som lyfts som intressanta av USA.

Särskilt fokus ligger på att identifiera hur Sverige kan bidra med framåtblickande förslag avseende de sakfrågor som lyfts under TTC och av Rådet för innovativ och klimatfokuserad standardisering som leds av kollegiet enligt ett annat regeringsuppdrag. Kommerskollegium har under arbetets gång fört dialog med flera myndigheter och med bransch- och intresseorganisationer, däribland SEK Svensk Elstandard, ITS och SIS, för att få information om vilka svenska intressen som finns avseende det kommande samarbetet i TTC.

Kommerskollegium har uppfattningen att TTC kan fylla en viktig funktion i kommande diskussioner om samarbete som kan främja en grön omställning. I rapporten finns ett antal rekommendationer, bland annat om konsekvent mätning och verifiering av utsläpp av växthusgaser, att facilitera expansionen av laddinfrastruktur genom TTC och att uppdatera befintliga avtal för ömsesidigt erkännande av procedurer för bedömning av överensstämmelse så att det ger stöd för en grön omställning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
SEK Svensk Elstandard