2019-03-13 12:46Pressmeddelande

Solpanelers prestanda

null

Ny standard beskriver hur man bestämmer solpanelers verkliga prestanda.

IEC 61853 är en serie standarder som ger en metod för bedömning av solpanelers prestanda, baserat på effekt (W), energi (Wh) och prestandaförhållande. Den är skriven för att kunna användas för alla sorters solpaneler (solcellsmoduler), oberoende av vilken teknik de bygger på.

I den första delen, IEC 61853-1, visas hur man bedömer effekten med hänsyn till instrålning och temperatur och den andra delen beskriver inverkan från mer lokala förhållanden, som vindhastighet och solstrålningens infallsvinkel. Dessa delar har funnits några år. Nu har de nya delarna, SS-EN IEC 61853-3 och SS-EN IEC 61853-4, blivit klara och i mars fastställts som svensk standard. Den fjärde delen innehåller klimatuppgifter som tillsammans med informationen i de två tidigare delarna används för den beräkning av solpanelens energiprestanda som beskrivs i del tre.

Standarden ger som ett slutresultat en parameter som kallas "Climate Specific Energy Rating" (CSER). Den kan användas vid jämförelse mellan olika typer av solpaneler och för att beskriva hur en viss typ av panel uppför sig under olika klimatförhållanden. På det sättet kan standarden både stödja tillverkare vid utveckling av nya produkter och hjälpa till vid val av den typ av paneler som är mest lämpad för en viss placering.

Syftet med standarden är alltså att ge en metod för att bestämma ett prestandaförhållande, alltså ett värde på förhållandet mellan den verkliga elproduktionen under givna omständigheter och vad som framgår av gängse, standardiserade provningar i laboratorium. Standarden kan därför också användas för att förutsäga elproduktionen från en solcellsanläggning.

Även om metoden i standarden är teknikoberoende, kan den vara mindre lämpad för produkter med egenskaper som uppvisar någon tydlig olinjäritet eller som bygger på teknik som gör att prestanda försämras genom påverkan av ljus eller värme. Del två av standarden har kritiserats för att vara onödigt omständlig och arbete med en kompletterande förenklad metod pågår.

IEC 61853 är framtagen som internationell standard i den tekniska kommittén ”Solar photovoltaic energy systems”, IEC TC 82, inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen för elektronik och elektroteknik. Den har också antagits som europeisk standard, EN, och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna. Det är också genom SEK Svensk Elstandard, elstandard.se, som svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer är välkomna delta och bidra i arbetet.

Med SEK preview kan du fritt ladda hem förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning. Vad som dock inte syns i preview, är att den här standarden, i synnerhet del tre, kräver en del matematiskt kunnande.

Se preview här på SS-EN 61853-1, Solcellsmoduler – Provning av prestanda och angivande av märkvärden – Del 1: Mätning av prestanda med avseende på irradians och temperatur samt angivande av effekt

Se preview här på SS-EN 61853-2, Solcellsmoduler – Provning av prestanda och angivande av märkvärden – Del 2: Mätning av spektral responsivitet, infallsvinkel och modulens drifttemperatur

För att markera att standarden tagits fram i ett världsomspännande samarbete i IEC har de nya delarna som synes fått beteckningen SS-EN IEC.

Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler beskrivs i SS-EN 61215 och fordringarna på märkning och dokumentation finns i SS-EN 50380.

Motsvarande standard för bestämning av solcellers prestanda är SS-EN 60904, också den är framtagen inom IEC TC 82. Där pågår också ett projekt för att lägga grunden till mätningar på nya typer av solceller, alltså organiska solceller, färgämnessolceller eller perovskitsolceller.

Se här för mer information om arbetet i SEK TK 82 och IEC TC 82, eller kontakta SEK på senc@elstandard.se, för att få veta mer om hur man vara med och skriva standarderna.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström