2016-05-11 15:25Pressmeddelande

Standard för byggnadsintegrerade solceller

null

Nu finns det en europeisk standard för byggnadsintegrerade moduler med solceller, som ska förenkla för tillverkare, arkitekter, byggfirmor och installatörer och för provningsföretag och myndigheter.

I nya byggnader borde man från början kunna integrera solceller som ett arkitektoniskt element. Istället för att montera dem efteråt – utanpå eller ovanpå byggnaden.

Detta kommer nu att bli lättare. Nu finns det en europeisk standard för byggnadsintegrerade moduler med solceller, som ska förenkla för tillverkare, arkitekter, byggfirmor och installatörer och för provningsföretag och myndigheter. Standarden fokuserar på egenskaper som hänger samman med kraven i EUs byggproduktförordning och lågspänningsdirektiv och innehåller inga estetiska ställningstaganden.

Standarden behandlar solcellsmoduler – solpaneler – som på något sätt ingår i själva byggnaden, till exempel som fasadelement eller med en särskilt uttalad annan funktion, som till exempel bullerskydd. Detta kallas ibland BIPV, Building-Integrated Photovoltaic. Standarden består av två delar – SS-EN 50583-1, Byggnadsintegrerade solceller – Del 1: Moduler, och SS-EN 50583-2, Byggnadsintegrerade solceller – Del 2: System. De fastställdes som svensk standard den 11 maj av SEK Svensk Elstandard, en av de tre erkända svenska standardiseringsorganisationerna.

De standarder för solceller som finns sedan tidigare handlar om de optiska och elektriska egenskaperna och hur de provas, eller beskriver vissa konstruktionsmaterial och deras egenskaper, särskilt miljötålighet. Det har hittills saknats en beskrivning av de byggnadstekniska fordringarna, men nu fylls den luckan.

Standarden innehåller bl a krav på mekanisk motståndskraft, brandtålighet, värmeisolering och förmågan att motstå storm och snölaster. Eftersom solcellsmodulerna oftast placeras på tak ägnas särskild uppmärksamhet åt hur man provar deras förmåga att inte släppa igenom regn. Den första delen behandlar modulerna som byggnadselement och beskriver olika krav på modulerna, både på sådana med och utan glas. Den andra innehåller krav som styrs av placeringen på byggnaden, som del av vägg eller tak eller som t ex solskydd. Standarden omfattar inte koncentrerande system, med speglar eller liknande.

Se preview här på SS-EN 50583-1, Byggnadsintegrerade solceller – Del 1: Moduler, och här på SS-EN 50583-2, Byggnadsintegrerade solceller – Del 2: System. Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

Solcellsmodulerna förutsätts i övrigt följa standarden SS-EN 61730 (IEC 61730) med säkerhetsfordringar på solcellsmoduler samt SS-EN 61215 (IEC 61215) för moduler med solceller av kristallint kisel eller SS-EN 61646 (IEC 61646) för moduler med solceller i tunnfilmsteknik.

Den nya standarden är en europeisk standard, framtagen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Det innebär att den är likadan i 33 europeiska länder, även i t ex Norge och Turkiet. Genom den tekniska kommittén SEK TK 82, Direktomvandling av solenergi till elenergi, inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, organisationer och myndigheter delta i det europeiska och internationella arbetet med standarder för solceller och solcellsmoduler med mera. Bland nya standarder inom området kan nämnas SS-EN 62446-1 om dokumentation, idrifttagning och besiktning av nätanslutna solcellsanläggningar.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström