2016-06-14 14:01Pressmeddelande

Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden – Ny utökad SEK Handbok 433

null

SEK Handbok 433 – Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden – beskriver vad man kan göra för att minska risken för antändning och elstötar som förorsakas av statisk elektricitet. Den behandlar ingående de processer som oftast ger upphov till problem med statisk elektricitet och beskriver hur de elektrostatiska riskerna uppstår och vad som kännetecknar dem och ger särskilda rekommendationer för hur riskerna minskas.

Den nya handboken vänder sig till dig som konstruerar, bygger och underhåller utrustning och anläggningar för produktion, lagring och hantering av brandfarliga vätskor och gaser eller brännbart pulver eller damm. Den lämpar sig också för dig som utbildar personal för dessa anläggningar.

Genom att handboken ger grundläggande information om hur oönskad statisk elektricitet byggs upp i fasta, flytande och gasformiga ämnen – och på människor – kan den läsas av alla som vill skaffa sig kunskaper om elektrostatiska fenomen i industriella processer

Den nya utgåvan är reviderad och utökad, jämfört med den tidigare från 2003. Framförallt avsnitten om vätskor och dissipativa material har omarbetats och utökats. För att underlätta användningen av handboken finns nu ett flödesschema för en systematisk bedömning av de elektrostatiska riskerna.

Handboken är en översättning av den tekniska specifikationen IEC 60079-32-1, som antagits av CENELEC som teknisk rapport, CENELEC TR 60069-32-1 och ersätter den tidigare CENELEC TR 50404, som ingick i den första utgåvan.

Handboken behandlar inte statisk elektricitet som sammanhänger med åska, med skador på elektronikkomponenter eller med medicinska risker.

Här kan du beställa SEK Handbok 433.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström