2014-05-22 14:40Pressmeddelande

Svensk strategi för standardisering

null

Den 19 maj överlämnades Svensk strategi för standardisering till handelsminister Ewa Björling av Sveriges Standardiseringsförbund.

Den 19 maj mottog handelsminister Ewa Björling Svensk strategi för standardisering som överlämnades av Sveriges Standardiseringsförbund och ordförande Lorentz Engström. Handelsminisern tackade för det genomförda arbetet och underströk betydelsen av strategin och värdet av att det är en väl förankrad strategi som har tagits fram på uppdrag av Sveriges Standardiseringsförbund och kring vilken svenska intressenter nu kan kraftsamla.

SEK Svensk Elstandard står bakom Svensk strategi för standardisering då det finns ett behov av en gemensam nationell strategi. En tydlig nationell strategi och målsättning bidrar till att stärka våra svenska intressenter inom områden som är strategiskt viktiga och underlättar för att de standarder som tas fram anpassas efter våra intressenters förutsättningar och behov. Standardiseringen är ett verktyg för att stärka vår internationella konkurrenskraft vilket är viktigt för svensk export. Standardiseringen främjar även innovation då den möjliggör för nya produkter att snabbare nå marknaden.

Som nästa steg ligger nu framtagandet av handlingsplaner.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard