2017-04-21 10:39Pressmeddelande

Tillförlitlig elektronik

null

Internationellt projekt ska underlätta prediktering av funktionssäkerhet.

En internationell standard med en databas med uppgifter om felbenägenhet (failure rate) hos elektronikkomponenter. Ett förslag att starta ett sådant projekt är ute för röstning och kommentering inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. Förslaget kommer från den franska nationalkommittén, dvs den franska motsvarigheten till SEK Svensk Elstandard.

Det föreslagna arbetet är tänkt att resultera i en ny standard som ska komplettera standarden IEC 61709 (i Sverige SS-EN 61709) som beskriver referensbetingelser för felbenägenhet och stressmodeller för omräkning. För att man ska kunna prediktera funktionssäkerheten hos systemet behövs dock tillhörande uppgifter om felbenägenheten hos olika typer av komponenter, något som saknats sedan den tidigare IEC 62380 upphävdes.

Felbenägenheten hos komponenter och underenheter ligger till grund för bestämning av andra parametrar, som utrustningens funktionssäkerhet och tillgänglighet, och vid feleffekts- och kritikalitetsanalys, FMECA. Arbetet föreslås utgå från den franska standarden UTE C 80-801 (FIDES).

Den tänkta standarden ska vara till hjälp vid prediktering av tillförlitlighet och vid konstruktion för tillförlitlighet och därmed möjliggöra en realistisk bedömning av elektroniska apparaters funktionssäkerhet.

Förslaget, som är ganska kortfattat, har beteckningen 56/1730/NP och kan fram till den 26 maj 2017 beställas från SEK Svensk Elstandard. Intresserade svenska företag, högskolor, myndigheter och organisationer är välkomna att delta genom den tekniska kommittén SEK TK 56 – Tillförlitlighet, läs mer här. Bland pågående projekt märks en kommande IEC 62853 om tillförlitlighet i öppna system och en revision av IEC 31010 med metoder för riskbedömning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk