2015-05-12 17:12Pressmeddelande

Trygghetslarm

null

Uppdaterade tillämpningsanvisningar för trygghetslarm? – Förslag på remiss.

Från den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC finns nu ett förslag till ny europeisk standard med tillämpningsanvisningar för trygghetslarm. Förslaget är tänkt att ersätta en tidigare utgåva, som sedan 2004 gäller som svensk standard SS 447 06 40-7, Larmsystem – Trygghetslarm – Del 7: Tillämpningsanvisningar. Denna ersatte i sin tur en tidigare europeisk och svensk standard från 1996.

Liksom i den tidigare utgåvan är kärnpunkten att tjänsteleverantören ansvarar för trygghetslarmets korrekta funktion och förbinder sig att tillhandahålla tjänsten utan avbrott.

Bland förändringarna märks en tydligare beskrivning av svarstiderna, förtydligade krav på larmcentralen och på loggning av händelser.

Förslaget, prEN 50134-7, är ute på remiss från SEK Svensk Elstandard till DEN 30 juni 2015 och kan beställas utan kostnad .

Förslaget är utarbetat inom den tekniska kommittén CENELEC TC 79, Alarm systems, som i frågor som rör trygghetslarm samarbetar med CEN/TC 431, Service Chain for Social Care Alarms. Allmänna systemfordringar för trygghetslarm återfinns i SS-EN 50134-1 från 2003, se preview här.

Genom funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

CENELEC är den europeiska organisationen för standardisering på elområdet. I de flesta fall antar CENELEC internationella standarder från IEC, med samma innehåll i 33 europeiska länder. Om det behövs, tar CENELEC också fram helt europeiska standarder utan motsvarighet utanför Europa. SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen i IEC och CENELEC. Den svenska referensgruppen för CENELEC TC 79 är SEK TK 79, Larmsystem, läs mer här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell