2017-02-23 16:13Pressmeddelande

Välfärdsteknologi

null

Hur identifierar man praktiska fall och lösningar för tekniskt omsorgsstöd? Ett nytt projekt till internationella anvisningar föreslås nu i IEC.

Nya, innovativa system för tekniskt omsorgsstöd blir allt viktigare för dem som bor hemma, men som under längre eller kortare tid har behov av vård eller tillsyn. Ett begrepp för detta är ”active assisted living”, AAL. Det omfattar produkter, tjänster, miljöer och hjälpmedel för att stödja dem vars oberoende, säkerhet eller välfärd äventyras av deras fysiska eller mentala tillstånd.

Vad innebär detta i praktiken? Hur bygger man upp önskade lösningar? Vilka erbjudanden möjliggörs genom standardisering? En metod för att ta reda på sådant är att arbeta med användningsfall, ”use cases”. Det är en metod som används inom andra områden som knyter ihop olika slags teknik, system och tjänster. Man försöker beskriva en viss situation eller tillämpning och benar ut vilka funktioner som behövs, vilka delar av systemet som berörs och vad för slags information som måste skickas. På så sätt kan man också se vilka gränssnitt som måste passa ihop och vem som ansvarar för de inblandade processerna.

Ett projekt för att identifiera scenarier och användningsfall baserade på praktiska fordringar och verkliga tillämpningar, föreslås nu inom IEC, den internationella organisation som arbetar med standarder inom el- och elektronikområdena. De flesta standarder från IEC blir också europeisk och svensk standard, så ett svenskt engagemang i det internationella arbetet har direkt påverkan på förhållanden i Sverige. Förslaget, med beteckningen IEC SyCAAL/60/NP, är ute på omröstning till den 17 mars 2017 och kan beställas (utan kostnad) här från SEK Svensk Elstandard.

IEC har inrättat en grupp, en systemkommitté (SyC AAL), för att stödja standardisering för användarvänlighet och tillgänglighet hos system och tjänster för tekniskt omsorgsstöd, för interoperabilitet mellan system, tjänster, produkter och komponenter från olika leverantörer och för säkerhet, integritet och liknande frågor på systemnivå.

IEC-kommittén har identifierat fyra områden, där det särskilt behövs ett övergripande arbete. Det som är aktuellt här är att ta fram användningsfall (use-cases) för att t ex beskriva användarkrav och riskhantering. Ett jätteområde är förstås att ta fram en arkitektur för AAL och att definiera interoperabilitet mellan olika domäner och tjänster. Därtill kommer frågor kring kvalitet och villkor för certifiering och även det speciella gränssnittet mellan standarder och nationella eller regionala lagar och föreskrifter.

AAL berör några tekniska områden under utveckling, till exempel smarta kläder, sakernas internet (IoT), medicinska system och olika typer av robotar, medicinska eller för vanligt hushållsbruk. Arbeten med standarder inom dessa områden pågår på olika håll och systemkommittén ska svara för en samordning av dem.

SEK Svensk Elstandard, som är den organisation som är svensk medlem i IEC, har bildat en svensk systemkommitté SEK SK 2, Tekniskt omsorgsstöd, för att spegla systemkommittén i IEC. Svenska specialister är välkomna att delta i arbetet, kontakta SEK, per mejl SNC@elstandard.se alt per telefon 08-444 14 00, för mer information. 

Läs mer om IEC SyC AAL här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson