2021-03-17 13:13Pressmeddelande

Vattenkraft – Montage och upprustning

null

För montage av turbiner och generatorer finns nu en praktisk vägledning. Steg för steg ger den beskrivningar av arbete och toleranser för olika typer.

 

Det är ett gemensamt internationellt projekt som har lett fram till ny standard i flera delar, med den gemensamma titeln Vägledning för vattenkraftmaskiner – Montagemetoder och toleranser. I mars har den nu även fastställts som svensk standard SS-EN IEC 63132.

 

- Vägledningen baseras på bästa praxis och erfarenhet från experter från olika länder, säger Magnus Nilsson på Vattenfall, som betonar hur viktigt det är att man samlat dessa erfarenheter i en internationell standard. Arbetet har skett i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, i den tekniska kommittén för vattenturbiner, IEC TC 4. Magnus Nilsson är ordförande i den svenska spegelkommittén SEK TK 4 Vattenturbiner inom SEK Svensk Elstandard.

 

- Sverige har deltagit aktivt med tekniska experter under framtagandet och SEK TK 4 röstade ja till de här vägledningarna, säger han och tillägger:

- Även om standarden gäller för nybyggnad av vattenkraftaggregat så kan den i valda delar användas för upprustning och renovering av befintliga aggregat, vilket är vanligare i Sverige.

 

 

I mars blev de första delarna svensk standard SS-EN IEC 63132. En av dem är den första, gemensamma delen som beskriver lämpliga metoder och toleranser. Funktionen preview ger de inledande avsnitten i standarden, se preview på SS‑EN IEC 63132‑1. De olika typerna av maskiner behandlas sedan var för sig i olika separata delar: vertikala generatorer i SS-EN IEC 63132-2, vertikala francisturbiner eller pumpturbiner i SS-EN IEC 63132-3 och vertikala kaplan- eller propellerturbiner i SS-EN IEC 63132-4. På gång är en del 5 om bulbturbiner (rörturbiner) med generatorer och en del 6 om vertikala peltonturbiner.

 

Delarna som behandlar olika maskintyper är anpassade till arbetsgången. De är uppbyggda på samma sätt och varje del inleds med ett flödesschema över de olika momenten. Därefter följer anvisningar steg för steg, där varje steg är uppdelat i syfte, arbetsbeskrivning, rekommendationer och tilläggsinformation. För renovering och upprustning av vattenkraftstationer finns sedan tidigare en särskild, separat standard, nämligen SS-EN 62256, Vattenturbiner, magasineringspumpar och pumpturbiner - Upprustning och prestandaförbättring. God hjälp kan man ha av den illustrerade svenska vattenturbinordlistan SS 426 80 01. Vägledning vid tillståndskontroll av kaplanlöphjul ges i SEK Handbok 440, också den rikt illustrerad.

 

Några delar av SS-EN IEC 63132 handlar alltså om generatorer och Anders Nilsson framhåller att har varit ett bra samarbete med SEK TK 2 Elektriska maskiner, för beskrivning av monteringsmetoder för vertikala generatorer. SEK TK 2 är på samma sätt svensk spegelkommitté för IEC TC 2. För reparation, översyn och renovering av roterande elektriska maskiner är SS-EN IEC 60034-23 den allmänna standarden.

 

Att vattenturbinerna hör hemma i IEC, beror helt enkelt på att IEC var den internationella organisation för standarder och tekniska regler som fanns när frågan om gemensamma turbinstandarder väcktes 1911. Svenska företag deltar i arbetet genom SEK TK 4, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik och den svenska medlemmen i IEC sedan 1907. Bland pågående projekt i IEC TC 4 finns också en om mätning och bedömning av mekaniska vibrationer och en ”Technical guide for smart hydroelectric power plant”.

 

SEK e-Standard gör det enkelt att ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström