2019-12-06 13:36Nyheter

Driftsäkerhet

null

Bedömning av driftsäkerhet – arbete med vägledning på gång.

Hur bedömer man tillgängligheten – driftsäkerheten – hos en utrustning eller ett system? Arbete pågår med en vägledning för det. Eller om man så vill, hur man bestämmer förhållandet mellan klartid (uptime) och hindertid (downtime). Utgångspunkten är funktionssäkerheten och utrustningens underhållsmässighet och underhållstjänstens förmåga.

Det är ett internationellt projekt, med titeln ”Dependability management – Application guide – Availability”. Projektledaren kommer från Kanada och det drivs under en grupp, kallad TC 56, inom standardiseringsorganisationen IEC. Därför kan också svenska specialister delta, kontakta SEK Svensk Elstandard som är den svenska medlemmen i IEC sedan 1907.

Den färdiga standarden, IEC 60300-3-17, ska stödja IEC 60300-1 som hjälper företagsledare att se hur man integrerar tillförlitlighetsfrågor i ledningssystem och livscykelprocesser. Internationella standarder från IEC antas normalt också som europeisk och svensk standard – till exempel SS-EN 60300-1.

Tillförlitlighet och relaterade prestanda kommer allt mer i centrum, både när det gäller att upprätthålla driften – tillgängligheten – och för komponenter och system som har någon betydelse för säkerheten.

I serien IEC 60300 ingick också tidigare den internationella standarden för metoder för riskbedömning, som kallades IEC 60300-3-9. Numera betecknas den IEC 31010, för att visa att den tar vid där ISO 31000 för riskhantering slutar. Läs mer om den nya IEC 31010!

De båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO har kommit överens om att generella standarder som behandlar tillförlitlighet och angränsande områden tas fram inom IEC TC 56. Läs mer om SS-EN 62853 om hur man bestämmer tillförlitligheten i system där okända faktorer kan ha ett avgörande inflytande.

Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna kan enkelt ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk