2019-10-31 10:18Nyheter

Elinstallationer

null

Så blir elinstallationer energieffektivare

Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00, handlar om projektering, montering och kontroll av elinstallationer för lågspänning. Hur man konstruerar installationen för att den ska bli så energieffektiv som möjligt, det står i SEK TS 60364-8-1, som kommit i en ny utgåva.

I SEK TS 60364-8-1 beskrivs hur man planerar och utför en elinstallation som en del i ett program för att öka energieffektiviteten i en byggnad eller anläggning. Den visar på åtgärder och rekommendationer för alla typer av lågspänningsinstallationer, men är mest aktuell för installationer i industrier, kommersiella fastigheter och i anläggningar i infrastruktur.

Ett sätt att minska förlusterna är att placera nätstationen så nära de stora förbrukarna som möjligt, så att de högst belastade lågspänningskretsarna blir korta. En annan faktor är möjligheten att utjämna belastningen i installationen, något som underlättas om olika typer av belastningar läggs i olika kretsar i installationen. Också andra sätt att minska förlusterna i installationen nämns och behandlas.

Ett nytt avsnitt i den nya, andra utgåvan handlar om att bedöma hur energieffektiv installationen är. Till det avsnittet hör en ny bilaga som beskriver en metod, baserad på ett poängsystem, ungefär som i fastighetsdeklarationen. Olika egenskaper och åtgärder i installationen ger olika poäng, t ex om det finns temperaturstyrning i fastigheten, hur distributionstransformatorn är belastad eller hur hög övertonshalten är. Kapitlet om mätning och styrning är reviderat, bl a med tillägg av ett avsnitt om lastfrånkoppling.

Se preview på den andra utgåvan av SEK TS 60364-8-1, Elinstallationer för lågspänning – Del 8-1: Energieffektivitet. Den är framtagen av samma svenska (SEK TK 64) och internationella grupper av specialister som står bakom elinstallationsreglerna. Däremot är den inte en ”riktig” standard, utan en teknisk specifikation, en sorts förstandard som ska ge erfarenheter som kan ligga till grund för framtida standardisering.

Läs mer om Elinstallationsreglerna med kommentarer och om SEK TS 60364-8-2 om prosumerande installationer.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, så att du inte missar tillägg och uppdateringar? Läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström