2020-06-12 08:59Nyheter

EN IEC 63000 listad under RoHS-direktivet

null

Nu finns det en formell koppling mellan det europeiska RoHS-direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och den nya standarden för vilken teknisk dokumentation som krävs för bedömning av material, komponenter och elektrisk och elektronisk utrustning.

Standarden, som i Sverige har beteckningen SS-EN IEC 63000, bygger på den europeiska standarden EN 50581 (i Sverige SS-EN 50581), se preview på de inledande avsnitten här. Meddelandet från EU-kommissionen finns här.

Att den nya standarden nu listats av EU-kommissionen innebär att den kan användas för att visa att man uppfyller kraven i RoHS-direktivet 2011/65/EU och därmed också i den svenska förordningen 2012:861.

EU-kommissionen meddelar att den gamla standarden upphör att gälla tillsammans med RoHS-direktivet den 18 november 2021. Lägg märke till att detta inte är samma datum som det sista giltighetsdatum som man kom överens om inom den euroepiska standardiseringen och som sattes till 2023-12-07.

SS-EN IEC 63000 hänvisar till standardserien EN 62321 för bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter (i Sverige serien SS-EN 62361) och till EN 62474 om materialdeklaration av elektrotekniska produkter och av produkter för den elektrotekniska industrin. Den finns nu i en ny utgåva, SS‑EN IEC 62474.

Svenska företag och universitet bidrar i arbetet med dessa internationella, europeiska och svenska standarder genom den tekniska kommittén SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning, och fler deltagare är naturligtvis välkomna att delta. SEK TK 111, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, är den svenska spegelkommittén för motsvarande internationella IEC TC 111 och europeiska CENELEC TC 111X. Standarderna fastställs sedan i Sverige av SEK Svensk Elstandard.

En annan aktuell standard inom området är SS-EN IEC 62430, om miljömedveten konstruktion, läs om den här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström