2015-04-28 16:19Nyheter

ESD i vården – nytt förslag

null

ESD i kombination med t ex sprit kan vara en fara i vården. Nu finns ett finskt förslag till internationell standard för kontroll av elektrostatisk uppladdning.

Ett fungerande skydd mot elektrostatiska urladdningar har blivit alltmer aktuellt också på sjukhus och andra vårdinrättningar. Det handlar om risken att brännbara gaser och ångor kan antändas, t ex vid rengöring med sprit eller liknande, och skada patienter och vårdpersonal. Men det kan också vara fråga om att elektrostatiskt uppladdade föremål kan dra till sig smuts och bakterier som svävar i luften.

Dessa problem är framförallt aktuella på platser där luften är torr, till exempel på vintern här i Norden. Därför har det kommit ett förslag från Finland att börja ett arbete med en internationell standard för kontroll av elektrostatisk uppladdning i sjukhus och liknande. Förslaget har lämnats till den tekniska kommittén för ESD-skydd, inom IEC, den internationella organisationen för internationella standarder inom el och elektronik. I förslaget förutses ett samarbete med motsvarande kommittéer för medicinteknisk utrustning och för utrustning för explosiv atmosfär.

Skydd mot elektrostatiska urladdningar, s k ESD-skydd, har ju hittills mest varit en fråga för elektronikindustrin, där sådana urladdningar kan vålla omfattande och svårfunna skador på komponenter och på produkter under tillverkning.

Förslaget, som har titeln Electrostatic control in health care facilities och beteckningen 101/466/NP, kan beställas från SEK Svensk Elstandard till och med den 29 maj 2015.

De företag, organisationer med flera i Sverige som är intresserade av att delta i arbetet med internationella, europeiska och svenska standarder för ESD-skydd är med i SEK TK 101. Läs mer om den här.

Motsvarande grupp för medicinteknisk utrustning är SEK TK 62, läs mer här. Internationella standarder som tagits fram inom IEC blir genom samarbetet i CENELEC normalt också europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson