2020-09-09 10:16Nyheter

Europeisk standardisering för elvägar är på god väg

null

Två projekt för standarder för elvägar är aktuella på europeisk nivå. Det ena handlar om tekniska villkor för system som matar fordonen underifrån, från skenor på eller i vägen, och det andra om system som matar uppifrån.

Det ena projektet ska definiera gränssnitt mellan fordon och infrastruktur för matning underifrån. Det ska ange vad som krävs för att upprätthålla elsäkerheten, både i fordon och i matande system, och även beskriva provning och underhåll av strömavtagaren. Projektet omfattar system för vägfordon för användning under färd på allmän väg, men inte utrustning som enbart används för laddning vid stillastående.

Det andra projektet ska på samma sätt definiera gränssnitt för strömavtagare för överliggande kontaktledning. Men här finns det material att bygga vidare på, eftersom den europeiska standarden EN 50119 innehåller huvuddragen för kontaktledningssystem för lastbilar i sin senaste utgåva. Inte heller detta ska omfatta utrustning som bara är för laddning vid stillastående, men till skillnad från det förra projektet gäller det här bara fordon för kommersiellt bruk.

Båda projekten för elvägsstandarder drivs på europeisk nivå i standardiseringsorganisationen CENELEC, som är den av de tre europeiska standardiseringsorganisationerna som arbetar inom el och elektronik. Deltagande från svenska intressenter ordnas av den svenska medlemmen i CENELEC, SEK Svensk Elstandard, som även är den svenska standardiseringsorganisationen inom motsvarande områden.

Båda projekten planeras under hösten 2021 resultera i tekniska specifikationer, en publikationsform som används för teknikområden i snabb utveckling, som ett steg mot en senare standard. De genomförs i den tekniska kommittén CENELEC TC 9X, den grupp som tar fram europeiska standarder för elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon (i Sverige SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon). Bland annat omfattas prestanda och säkerhet i den fasta elanläggningen och där har elvägar mycket gemensamt med järnvägar. TC 9X har även sedan länge arbetat med standarder för trådbussar.

Trådbussar och andra vägfordon skiljer sig ju från tåg och spårvägar, eftersom det inte finns någon räls som kan leda tillbaka strömmen. Standarder för dem, t ex den europeiska trådbusstandarden SS-EN 50502, tar naturligtvis hänsyn till detta. För standardisering för elvägar finns det alltså erfarenhet att bygga vidare på, för gränssnitt och utrustning likaväl som för matande anläggningar och för system för säkerhet och övervakning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström